تسویه خالص چندجانبه (Multilateral Netting System)

تعریف

تسویه خالص چند‌جانبه در کنار تسویه خالص دو جانبه در ذیل سیستم تسویه خالص قرار می‌گیرد که به ترتیباتی اشاره دارد که در آن نقل و انتقالات به جای آن که به صورت انفرادی تسویه شوند، تجمیع شده و در یک سازمان خاص بین یک یا چند طرف تجاری اتفاق می‌افتد. این نوع تسویه همچنین امکان کاهش مواجهه با ریسک تغییرات نرخ ارز را با حداقل‌کردن میزان خریدها و فروش‌های خارجی با ارزهای دیگر فراهم می‌سازد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Multilateral netting is an arrangement among multiple parties that transactions be summed, rather than settled individually. Multilateral netting can take place within a single organization or among two or more parties.

English Definition 2: Settlement of mutual obligations between two parties (called bilateral netting) or with a third party acting as a clearing house (called multilateral netting) where the net difference (not the gross amounts) is carried forward.

English Definition 3: An arrangement whereby two or more associated companies offset their receipts and payments with each other, leaving a single net intra-company receipt or payment balance. Multilateral netting is used particularly by MULTINATIONAL ENTERPRISES which operate many overseas subsidiaries trading in different national currencies, in order to simplify the settlement of intra-group indebtedness. Multilateral netting also serves to reduce a company's EXCHANGE RATE EXPOSURE by minimizing the amount of external purchases and sales of foreign currencies.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: تسویه ناخالص چندجانبه ترتیباتی در میان طرف‌های مختلف است که در آن نقل و انتقالات به جای آن که به صورت انفردای تسویه شوند، آن‌ها را تجمیع می‌کنند. تسویه ناخالص چندجانبه در یک سازمان خاص در میان یک یا چند طرف تجاری اتفاق می‌افتد.
  2. منبع دوم: تسویه تعهدات متقابل بین دو طرف تجاری با عنوان تسویه دوطرفه یا با شخص ثالث به عنوان مرکز تسویه با عنوان تسویه جندجانبه رقم‌های خالص را کارسازی می‌کنند.
  3. منبع سوم: تسویه ناخالص چندجانبه، ترتیباتی است که دو یا چند شرکت مرتبط رسیدها و پرداخت‌ها را با یکدیگر تسویه می‌کنند و یک تراز پرداخت برون سازمانی منحصربفرد را تسویه می‌نماید. تسویه ناخالص چندجانبه به طور خاص توسط شرکت‌های چندجانبه مورد استفاده قرار می‌گیرند که با استفاده از ارزهای ملی مختلف، تجارت بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه خارجی را به این دلیل انجام می‌دهد که تسویه بدهی فراگروهی را ساده‌سازی کند. این نوع تسویه همچنین امکان کاهش مواجهه با ریسک تغییرات نرخ ارز را با حداقل‌کردن میزان خریدها و فروش‌های خارجی با ارزهای دیگر را فراهم می‌سازد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.investopedia.com/terms/m/multilateral-netting.asp

Reference Address 2: http://www.businessdictionary.com/definition/netting.html

Reference Address 3: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Multilateral+Netting

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: متمرکزسازی پرداخت‌های بین‌المللی گروهی از شرکت‌ها به نحوی که پرداخت‌ها و دریافت‌ها به ارزهای مختلف یکدیگر را جبران کنند تا بدین ترتیب هزینه‌های تراکنش و مصون‌سازی کاهش یابند.
  2. تعریف فارسی دوم: روش کاهش کارمزدهای بانکی که در آن شرکت‌های تابعه یک گروه دریافت‌ها و پرداخت‌هایشان را با یکدیگر معمولاً به صورت ماهانه جبران می‌کنند که درنتیجه آن یک پرداخت یا دریافت واحد بین گروهی صورت گرفته که به وسیله هر شرکت تابعه جهت پوشش دوره مربوطه می‌باشد.

آدرس منابع فارسی

  1. آدرس منبع فارسی اول: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشريحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.
  2. آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشريحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده