کارگزاری امین (Trust Companies)

تعریف

کارگزاری امین یا مؤسسه امانی یک نوع نهاد سپرده‌پذیر که در مقام حضانت و امانت‌داری از دارایی اشخاص دیگر ایفای نقش می‌کند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: A trust company is a legal entity that acts as a fiduciary, agent, or trustee on behalf of a person or business for the purpose of administration, management, and the eventual transfer of assets to a beneficial party. The trust company acts as a custodian for trusts, estates, custodial arrangements, asset management, stock transfer, beneficial ownership registration, and other related arrangements.

A trust company does not own the assets its customers assign to its management, but it may assume some legal obligation to take care of assets on behalf of other parties. A trust company or trust department is usually a division or an associated company of a commercial bank.

English Definition 2: Business organized specifically for entering into fiduciary relationships with individuals and organization to as act as an executor, guardian, or trustee in administration of custodial arrangements, estates, and trust funds. Trust companies also act as fiscal agents and paying agents for corporations and governments who have issued bonds and provide services such as estate planning, stock registration, share transfer, etc. Called trust corporation in the UK.

English Definition 3: A company, usually a division of a bank or brokerage, that acts as a trustee. In this relationship, one party, known as the trustor, gives to the trustee the right to hold and invest assets or property on behalf of a third party, known as the beneficiary.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: کارگزاری امین یک مجموعه حقوقی است که به عنوان یک مجموعه معتمد، نماینده، امین و یا به نفع یک شخص یا کسب و کار با هدف کارسازی، مدیریت و انتقال نهایی دارایی‌ها به نفع طرف دیگر که ذینفع است، فعالیت می کند. کارگزاری امین در مقام حضانت برای پوشش امانات، مستغلات، ترتیبات حضانت، مدیریت دارایی‌ها، انتقال سهام، ثبت مالکیت منفعتی یا سایر ترتیبات از این دست ایفای نقش می‌کند. کارگزاری امین مدیریت دارایی‌هایی را که مشتریان وی به مدیران کارگزاری خود واگذار می کنند تحت مالکیت خود در نمی‌آورد اما الزامات و تعهدات حقوقی مشخصی را برای حفظ این دارایی‌ها و به نفع طرف‌های دیگر در نظر می‌گیرد. کارگزاری امین یا دپارتمان امین معمولاً به عنوان زیرمجموعه یا شرکتی وابسته به آن از یک بانک تجاری تلقی می‌گردد.
  2. منبع دوم: کارگزاری امین یک کسب و کار سازمان‌دهی شده است که به طور معین در روابط مربوط به امانات و اعتماد میان افراد و سازمان به عنوان مجری، محافظ یا امین اداره ترتیبات حضانت، مستغلات و تأمین وجه می‌باشد. کارگزاری امین به عنوان نماینده مالی و نمایندگان در حال پرداخت برای شرکت‌ها و دولت‌ها هستند که اوراق مشارکت منتشر می‌کنند و خدماتی نظیر برنامه‌ریزی مستغلات، ثبت سهام، انتقال سهام و غیره را تحت عنوان کارگزاری امین در انگلستان ارائه می‌کند.
  3. منبع سوم: کارگزاری امین، معمولاً به عنوان بخشی از یک بانک یا کارگزاری است که به عنوان امین در نظر گرفته می‌شود. در این رابطه، یک طرف به عنوان امانت‌گذار به امین این حق را می‌دهد تا دارایی‌ها یا املاک وی را محفوظ بدارد و یا آن را به نفع شخص ثالث دیگر به عنوان ذینفع سرمایه‌گذاری کند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.investopedia.com/terms/t/trustcompany.asp

Reference address 2: http://www.businessdictionary.com/definition/trust-company.html

Reference address 3: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Trust+company

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: ترتیباتی که امکان می‌دهد دارایی توسط یک یا چند شخص (امانتداران) به نفع شخص یا اشخاص دیگری (ذی‌نفع‌ها) نگهداری شود. امانت‌دار مالک قانونی مال است اما ذی‌نفع منافع حکمی در مال دارد. یک مؤسسه امین را می‌توان راساً ایجاد کرد یا ایجاد آن از طریق قانون اعمال شود.

آدرس منابع فارسی

  1. آدرس منبع فارسی اول: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشريحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده