حسابداری

این کمیته سیاست‌های مدیریتی و فرآیندهای مربوط به فعالیت‌های حسابداری و حسابرسی در بانک‌ها و حوزه‌های مالی را پوشش می‌دهد. حسابداری مالی دارای فرآیندی جهت افشاء آثار و تبعات رویدادهای مالی می‌باشد که نتیجه و خروجی آن، صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های همراه آن است. در این راستا، بانک‌ها از لحاظ رویه‌های داخلی و اسناد و سرفصل‌های مورد استفاده ویژگی‌های خاص خود را دارند که این خصوصیت موجب تخصصی‌شدن روش حسابداری در بانک‌ها و اهمیت آن می‌گردد.