مدیریت ریسک

این حوزه کاری سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرآیندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک را پوشش می‌دهد. مدیریت ریسک عبارت است از فرایند مستندسازی تصمیم‌های نهایی اتخاذ شده و شناسایی و استفاده از معیارهایی که می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد. به عبارت دیگر، کلیه فرآیندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثرسازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب است، در دامنه مدیریت ریسک قرار می‌گیرد.