ارزشگذاری منصفانه دارایی‌ها ( Fair Value Measurement of assets)

تعریف

ارزشگذاری منصفانه دارایی به مفهوم قیمتی است که برای فروش یک دارایی دریافت می شود یا برای انتقال مبلغ بدهی در قالب تراکنش های منظم بین شرکت کنندگان در بازار در تاریخ ارزشگذاری پرداخت می گردد. ارزشگذاری منصفانه فرض می کند که تراکنش یا مبادله برای فروش دارایی یا انتقال بدهی بر اساس آن صورت می گیرد به طوری که این نوع ارزشگذاری یا در بازار اصلی برای دارایی یا بدهی رخ می دهد، و یا در غیاب بازار اصلی در سودآورترین بازار برای دارایی یا بدهی اتفاق می افتد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: fair value is ‘the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date’. The fair value definition is based on the ‘exit price’ and not the ‘entry price’ of the asset. Exit price is generally akin to the price that the market will pay for the asset, while entry price is the price that the purchaser will pay for the asset. English Definition 2: Fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability; or in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability. The fair value measurement shall represent the price in that market, even if the price in a different market is potentially more advantageous at the measurement date.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: ارزش منصفانه (یا متعارف در حسابداری) به مفهوم قیمتی است که برای فروش یک دارایی دریافت می شود یا برای انتقال مبلغ بدهی در قالب یک تراکنش های منظم بین شرکت کنندگان در بازار در تاریخ ارزشگذاری پرداخت می شود. تعریف ارزش منصفانه بر مبنای ""قیمت خروج """ و نه ""قیمت ورود""" برای هر دارایی می باشد. قیمت خروج عموما مربوط به قیمتی می شود که بازار برای هر دارایی مشخص پرداخت می کند در حالی که قیمت ورود، به مفهوم قیمتی است که خریدار برای آن دارایی، پرداخت می کند.

منبع دوم: در ارزشگذاری منصفانه فرض می شود که معامله فروش دارایی یا انتقال بدهی، یا در بازار اصلی برای دارایی یا بدهی، و یا در غیاب بازار اصلی در سودآورترین بازار برای دارایی یا بدهی اتفاق می افتد. ارزشگذاری منصفانه باید منعکس‌کننده قیمت در بازار اصلی و یا سودآورترین بازار برای دارایی یا بدهی مزبور باشد حتی اگر قیمت در یک بازار متفاوت به طور بالقوه در تاریخ ارزشگذاری دارای مزیت بیشتری باشد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: Valuer-General Victoria (2015). Fair value measurement of  non-financial physical assets, Land Victoria Department of Environment, Land, Water and Planning, 570 Bourke Street. Reference Address 2: https://taxguru.in/finance/fair-measurement-assets-ifrs-13.html

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی اول: «اندازهگیری ارزش منصفانه» یكی از حوزه‌های مهم حسابرسی پرریسك است كـه در گـزارش هیئـت نظـارت بـر حسابداری شركت‌های سهامی عام هم بر آن تأكید شده است. در حالیكه اندازه‌گیری‌های مربوط به ارزش منصفانه برای استفاده‌كنندگان صورتهای مالی سودمند است،  آنها اغلب ذهنی بوده و مشاهده ناپذیرند. حسابرسان ممكن است هنگام برخورد با دارایی‌ها و بدهی‌ای غیرمالی بر داده‌های مدیریت، به‌خصوص پـیشبینـی‌هـا تكیـه كننـد؛ زیـرا بـرای برآوردهای ارزش منصفانه غیرمالی، اطلاعات بازار محدود یا كمی در دسترس است. ولی بـرای بسـیاری از دارایـیهـا و بدهیهای مالی، معمولاً اطلاعات مستقل وجود دارد. از این رو چالش اصلی در حسابرسـی انـدازه‌گیـری ارزش منصـفانه غیرمالی، كسب شواهد تأیید شده برای دارایی‌ها و بدهی‌های غیرمالی از منابع مستقل از مدیریت و نبـود اطلاعـات بـازار قابل مشاهده است. به همین دلیل، ممكن است روشهای ارزیابی خطر حسابرسی و آزمـونهـای كنتـرل و محتـوا بـین اندازهگیریهای ارزش منصفانه مالی و غیرمالی متفـاوت باشـد و در صـورت لـزوم، بـازنگری اسـتانداردهای حسابرسـی ضرورت یابد .

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی اول: سلیمانی امیری، غلامرضا ومهناز محمودخانی (۱۳۹۸)، دیدگاه حسابرسان ایران در خصوص حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 26 ،شماره 2.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده