ارزیابی فنی (Technical Assessment in FATF)

تعریف

ارزیابی فنی در اف‌ای‌‌تی‌اف به مجموعه الزامات خاص در توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی گفته می‌شود که میزان انطباق و رعایت این الزامات و توصیه‌ها را مشخص می‌کند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: The technical compliance assessment will address the specific requirements of each of the FATF Recommendations, principally as they relate to the relevant legal and institutional framework of the country, and the powers and procedures of competent authorities.  These represent the fundamental building blocks of   an AML/CFT system.

The level of compliance with each Recommendation will be indicated with one of the following ratings: compliant, largely compliant, partially compliant or non-compliant

English Definition 2: In the technical compliance assessment, assessors should consider whether the country’s framework of

laws and enforceable means includes a sufficient range of sanctions that they can be applied

proportionately to greater or lesser breaches of the requirements

.

English Definition 3: assess whether laws, regulations or other required measures are in force and in effect, and that the supporting institutional framework is in place.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: ارزیابی انطباق فنی، الزامات خاصی را در توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی بیان می‌کند ونشان می‌دهد که این الزامات اساساً به چارچوب حقوقی و نهادی هر کشور و قدرت و اقدامات مقامات ذی‌صلاح آن مربوط می‌شود. همچنین توصیه‌ها و رویه‌های مذکور به عنوان سنگ بنای اصلی سیستم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آیند و سطح انطباق با هر توصیه در قالب یکی از این رتبه‌ها نشان داده می‌شوند: انطباق دارد، بسیار منطبق است، نسبتاً انطباق دارد یا انطباق ندارد.
  2. منبع دوم: در ارزیابی انطباق فنی، ارزیابان چارچوب‌های حقوقی و ابزارهای لازم هر کشور را مورد توجه قرار می‌دهند تا دریابند که آیا این چارچوب‌ها و ابزارها شامل طیف کافی از محدودیت‌هاست تا به طور متناسب در جهت مواجهه با هرگونه انحراف بیشتر یا کمتر از الزامات خواسته شده مورد استفاده قرار گیرند.
  3. منبع سوم: ارزیابی فنی،‌ بررسی می‌کند که آیا قوانین، مقررات یا سایر اقدامات مورد نیاز اثرگذار هستند و چارچوب نهادی پشتیبان آن نیز استقرار یافته است یا خیر.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfissuesnewmechanismtostrengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcompliance.htmlReference Address 2: FATF (2013-2019), Methodology for Assessing Compliance with the FATF Recommendations and the

Effectiveness of AML/CFT Systems, updated February 2019, FATF, Paris, France.

Reference Address 3: Fatf Evaluation Process: In theory and practice. http://fatfplatform.org/wp-content/uploads/2018/01/Session-D2S2_Evaluation-process-revised.pdf

متون منتخب از منابع فارسی

آدرس منابع فارسی

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده