الزامات نقدینگی (Liquidity Requirements)

تعریف

الزامات نقدینگی آن دسته از الزاماتی هستند که بانک ها باید برای نگهداری مقدار مشخصی از دارایی نقد با قدرت نقدشوندگی بالا در نظر بگیرند و این دارایی های نقد باید به اندازه کافی بوده و خروج وجوه نقد تا 30 روز را پوشش دهد. نسبت نقدینگی مانند نسبت پوشش نقدینگی به عنوان سنجه ای برای اندازه گیری توان شرکت جهت تامین الزامات مالی کوتاه مدت در نظر گرفته می شود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Liquidity requirements cannot be viewed in isolation, since they are only one part, albeit

an important part, of the rules governing the banking system. Policymakers face a similar trade-off to the banks when setting the appropriate regulatory requirements for bank liquidity. Banks will be considerably safer, all else

equal, with very high liquidity requirements.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: الزامات نقدینگی را نمی توان به صورت مجزا بررسی کرد زیرا تنها بخشی ، و هر چند مهمترین بخش، از  از قواعد حاکم بر نظام بانکی هستند. سیاست‌گذاران با وضع مقرراتی در حیطه نقدینگی بانک‌ها با بده بستانی (در زمینه هزینه فایده این الزام) مشابه این چالش در بانک‌ها مواجه می‌شوند. به بیان دقیق‌تر الزامات نقدینگی بیشتر به ایمنی قابل ملاحظه‌تر بانک‌ها منتهی خواهد شد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1:brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/23_bank_liquidity_requirements_intro_overview_elliott.pdf

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی اول: دسترسي آسان بانک‌ها تجاری به منابع و وجوه بانک مرکزی به عنوان نخستين وام‌دهنده نجات‌بخش در شرايط بحران مالي، انگيزه‌ای برای بانک‌ها ايجاد ميکند تا از طريق اتکای زياده از حد مطلوب به سپرده‌ها و منابع نقد کوتاه‌مدت، دارايي‌ها مالي بلندمدت با درجه نقدينگي پايين خود را تامين وجوه نمايند. هدف از تدوين و اجرای الزامات نقدينگي در قالب مقررات بال III آنست که تمهيدات ناشي از اين ريسک‌های دوگانه (دارايي‌های بلندمدت و با درجه نقدينگي پايين) کنترل شود.

تعریف فارسی دوم: یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها می‌باشد. این مهم از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری را تا آستانه توقف و حتی ورشکستگی پیش برد. لذا ضرورت دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند و حتی توانایی رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی را داشته باشند. تجربه بحران جهانی اخیر نشان داد که برخی بانك‌ها با وجود سرمایه كافی، با مشكلات عدیده‌ای ناشی از كاستی‌ در اصول اساسی مدیریت ریسك نقدینگی و عدم بکارگیری صحیح آن مواجه شده‌اند.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی اول: نفریه، هاله (۱۳۹۴)، مسیر ثبات مالی: مقررات سرمایه، مقررات نقدینگی و نظام فیصله، فصلنامه روند، سال ۲۲، شماره ۷۰.

آدرس منبع فارسی دوم: https://www.cbi.ir/showitem/17046.aspx

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده