الزامات گزارشگری (Reporting Requirements)

تعریف

الزامات گزارشگری به معنای الزاماتی است که توسط قوانین یا مقررات داخلی، طرف های ذی‌ربط را به ارائه گزارش به مراجع اطلاعاتی واحدهای مربوطه ملزم می کندکه این گزارش‌ها غالبا باید در یک دوره زمانی و در یک چارچوب معین ارائه شوند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Necessary information required by a governmental body, organization, or employer and is often required within a certain period of time and within a specific format.

English Definition 2: Reporting Requirements means the requirements established by the domestic laws or regulations of the Parties for reporting to the responsible agencies information.

English Definition 3: The certain transactions or financial information be reported to it, even if there are no tax consequences.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: الزامات گزارشگری به مفهوم اطلاعات ضروری و مورد نیاز براساس الزام نهاد، سازمان یا کارفرمای دولتی است و غالبا باید در یک دوره زمانی و در یک چارچوب معین ارائه شود.

منبع دوم: الزامات گزارشگری به معنای الزاماتی است که توسط قوانین یا مقررات داخلی طرف های مختلف برای ارائه گزارش به مراجع اطلاعاتی واحدهای مسئول تنظیم شده است.

منبع سوم: است الزامات گزارشگری به معنای انتقال یا تبادل اطلاعات مالی معین برای ارائه گزارش حتی در شرایط عدم وجود پیامدهای مالیاتی است.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: http://www.businessdictionary.com/definition/reporting-requirements.html

Reference Address 2: https://www.lawinsider.com/dictionary/reporting-requirements

Reference Address 3: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/reporting+requirements

متون منتخب از منابع فارسی

آدرس منابع فارسی

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده