اوراق بازارپذیر (Marketable Securities)

تعریف

اوراق بازارپذیر، اوراق مالی نقدی هستند که می توانند به سرعت و در یک قیمت منطقی تبدیل‌ به وجه نقد شوند. نقدشوندگی اوراق بازارپذیر از این واقعیت نشأت می‌گیرد که سررسیدها کمتر از یک سال بوده‌ و نرخ های خرید و فروش این اوراق اثر اندکی بر قیمت آنها دارد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 • English Definition 1: Equity or debt instrument (share/stock, bond, note) that is listed on an exchange and can be readily bought or sold. A marketable security is a near-cash (liquid) asset and is recorded at acquisition cost (purchase price plus incidentals, commissions, and taxes) or market value (whichever is lower) in the account books under current assets.
 • English Definition 2: Security that probably could be converted into cash quickly and easily. Such securities will generally have highly liquid markets allowing the security to be sold at a reasonable price very quickly.
 • English Definition 3: Marketable securities are liquid financial instruments that can be quickly converted into cash at a reasonable price. The liquidity of marketable securities comes from the fact that the maturities tend to be less than one year, and that the rates at which they can be bought or sold have little effect on prices.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 1. منبع اول: اوراق بازارپذیر به معنای ابزار بدهی یا سرمایه‌ای (سهام، اوراق قرضه و دیگر اوراق بهاداری) است که در بورس پذیرفته شده‌ و بلافاصله قابل خرید و فروش هستند. این اوراق، دارایی نزدیک به نقد با هزینه خرید (شامل قیمت خرید به علاوه هزینه های متفرقه، کمیسیون‌ها، و مالیات) یا ارزش بازاری (کمتر) تحت عنوان دارایی‌های جاری در دفاتر حساب‌ هستند.
 2. منبع دوم: اوراق بازارپذیر به مفهوم اوراق بهاداری است که احتمالا سریعاً و به آسانی به وجه نقد تبدیل می‌شوند. چنین اوراقی به طور کلی دارای بازارهای بسیار نقد بوده و به اوراق بهادار اجازه می‌دهند تا به سرعت در یک قیمت منطقی به فروش برسند.
 3. منبع سوم: اوراق بازارپذیر، اوراق مالی نقدی هستند که می توانند به سرعت و در یک قیمت منطقی تبدیل‌ به وجه نقد شوند. نقدشوندگی اوراق بازارپذیر از این واقعیت نشأت می‌گیرد که سررسیدها کمتر از یک سال بوده‌ و نرخ های خرید و فروش این اوراق اثر اندکی بر قیمت آنها دارد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

 • Reference Address 1: http://www.businessdictionary.com/definition/marketable-security.html
 • Reference Address 2: http://www.investorwords.com/2964/marketable_security.html#ixzz6AW08p3KG
 • Reference Address 3: https://www.investopedia.com/terms/m/marketablesecurities.asp

متون منتخب از منابع فارسی

 1. تعریف فارسی اول: اوراق قابل خرید و فروش، اوراقی (بهادار، سهام، قرضه و غیره) هستند که در بورس اوراق بهادار می‌توان دادوستد نمود.
 2. تعریف فارسی دوم: اوراق بهادار قابل معامله یا اوراق بهادار قابل تبدیل، اوراق بهاداری است که در بورس قابل معامله بوده و یا به سهولت قابل تبدیل به پول نقد می‌باشد.

آدرس منابع فارسی

 • آدرس منبع فارسی اول: لو، جاناتان (1394)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.
 • آدرس منبع فارسی دوم: گلریز، حسن (1388)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده