براوات (Bank Acceptance)

تعریف

ببرات به مفهوم دستور پرداخت کتبی است که در ابتدا در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت و یک طرف معامله را فورا ملزم به پرداخت مقدار ثابتی از پول به طرف دیگر معامله یا در یک تاریخ از پیش تعیین شده می کند. این ابزار شبیه چک و سفته است و توسط افراد یا بانک ها کشیده شده و به طور کلی با ظهرنویسی قابل انتقال است.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: A bill of exchange is a written order once used primarily in international trade that binds one party to pay a fixed sum of money to another party on demand or at a predetermined date. Bills of exchange are similar to checks and promissory notes. They can be drawn by individuals or banks and are generally transferable by endorsements.

English Definition 2: A written, unconditional order by one party (the drawer) to another (the drawee) to pay a certain sum, either immediately (a sight bill) or on a fixed date (a term bill), for payment of goods and/or services received. The drawee accepts the bill by signing it, thus converting it into a post-dated check and a binding contract.

A bill of exchange is also called a draft but, while all drafts are negotiable instruments, only "to order" bills of exchange can be negotiated.

English Definition 3: Also called a draft, a bill of exchange (B/E) is an unconditional written agreement between two parties, written by an exporter instructing an importer or an importer’s agent such as a bank to pay a specified amount of money at a specified time. Examples are acceptances or the commercial bank check. The business initiating the bill of exchange is called the maker,

while the party to whom the bill is presented is called the drawee.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: برات به مفهوم دستور پرداخت کتبی است که در ابتدا در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت و یک طرف معامله را فورا ملزم به پرداخت مقدار ثابتی از پول به طرف دیگر معامله یا در یک تاریخ از پیش تعیین شده می کند. این ابزار شبیه چک و سفته است و توسط افراد یا بانک ها کشیده شده و به طور کلی با ظهرنویسی قابل انتقال است.

منبع دوم: برات به مفهوم دستور غیر مشروط و کتبی یک طرف معامله (برات کش) به طرف دیگر (گیرنده برات) برای پرداخت مبلغ معینی به صورت فوری (دیداری) یا در تاریخ معین (مدت دار) جهت پرداخت هزینه کالاها و خدمات دریافتی است. گیرنده برات، آ ن را با امضاء می پذیرد، و به این ترتیب آن را به یک چک مدت دار و قرارداد الزام آور تبدیل می کند. برات، "" حواله""نیز نامیده می شود و این در حالیست که همه "" حواله ها"" به مفهوم ابزارهای قابل انتقال و قابل مذاکره هستند، اما فقط برات ""مبتنی بر سفارش"" قابل مذاکره است.

منبع سوم: برات با نام دیگر ""حواله""، توافقنامه کتبی غیرمشروط بین طرفین معامله بوده و توسط صادرکننده به واردکننده یا نماینده او نظیر بانک، برای پرداخت مبلغ معینی از پول در یک زمان معین صادر می شود. نمونه هایی از این دست شامل پذیرش یا چک های بانک های تجاری است. کسب و کاری که برات صادر می کند تحت نام سازنده یا ایجادکننده برات نامیده می شود در حالی که طرفی مخاطب صورتحساب، گیرنده برات است.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.investopedia.com/terms/b/billofexchange.asp

Reference Address 2: http://www.businessdictionary.com/definition/bill-of-exchange-BOE.html

Reference Address 3:http://www.businessdictionary.com/definition/bill-of-exchange-BOE.html

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی اول: دستور کتبی و غیر مشروط از سوی صادرکننده برای گیرنده برات که در آن خواسته شده که مبلغ مشخصی عندالمطالبه و یا در سررسید معین به شخص معینی و یا به حامل پرداخت شود. برات غالبا برای معاملات خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعریف فارسی دوم: دستور کتبی و بدون قید و شرط، صادره از سوی یک شخص (برات‌کش) به شخص دیگر (برات‌گیر) و امضا شده از سوی دهنده برات که برات‌گیر را ملزم می‌سازد عندالمطالبه یا در تاریخی ثابت یا قابل تعیین در آینده، مبلغی را در وجه شخصی خاص (گیرنده وجه) یا در وجه حامل بپردازد. اگر برات در آینده قابل پرداخت باشد برات‌گیر قبولی آن را تایید می‌کند. در اینصورت برات‌گیر در قابل پرداخت برات متعهد می‌شود. برات‌کش و افراد ضامن نیز می‌توانند متعهد پرداخت برات باشند. اگر برات‌گیر یا پذیرنده برات یک بانک باشد برات به‌عنوان برات بانکی یا در آمریکا به‌عنوان قبولی بانکی شناخته می‌شود؛ اگر یک تاجر باشد آن را قبولی تجاری می‌نامند.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (1388)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.

آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (1394)، فرهنگ تشريحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمد حسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده