بلاکچین کنسرسیوم (Consortium Blockchain)

تعریف

بلاکچین کنسرسیوم، به مفهوم یک نوع بلاکچین نیمه متمرکز است که شبکه بلاکچین در آن توسط بیش از یک سازمان مدیریت می‌شود. این نوع بلاکچین تا حدودی عمومی بوده و تا حدی نیز خصوصی است و بنابراین ترکیب هر دو بلاکچین عمومی و خصوصی را در بر می‌گیرد. تمایز بین ماهیت عمومی و خصوصی برمبنای اجماع، اتفاق می‌افتد. در یک بلاکچین کنسرسیوم، تنها تعداد محدودی از گره‌ها یا کاربران وجود دارند که به آن‌ها حق مجاز شمردن تراکنش‌ها و نظارت بر فرآیند اجماع داده می‌شود. بخش مربوط به حقوق و اختیارات، برای هر یک از بلاکچین‌های کنسرسیوم متفاوت خواهد بود. بلاکچین‌های کنسرسیوم توسط یک گروه و نه یک نهاد منحصربفرد حکمرانی می‌شوند. برخی از نمونه‌های موردی بلاکچین‌های کنسرسیوم عبارتند از کواروم، کوردا و هایپرلژر.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1. Consortium blockchains differ to their public counterpart in that they are permissioned, thus, not just anyone with an internet connection could gain access to a consortium blockchain. These types of blockchains could also be described as being semi-decentralized. Control over a consortium blockchain is not granted to a single entity, but rather a group of approved individuals.

English Definition 2. Blockchain consortium or federated blockchain is a type of blockchain network where multiple organizations maintain the system. However, it’s permissioned and not public. You would find it more similar to private ones. Blockchain industry consortium would help you cut all the expenses quite effortlessly. As these are mainly suited for industrial purposes, you can easily link these up with your existing network more efficiently than public or private blockchain.

/

English Definition 3. Consortium Blockchain is a semi-decentralized type of blockchain where a blockchain network is managed by more than one organization. It is part public and part private and hence a combination of both public and private blockchains. The split between the public and private nature happens based on the consensus. In a consortium blockchain, only a few nodes or users are given the right to authorize transactions and oversee the consensus process. The division of rights and powers will be different for each individual consortium blockchain. Consortium blockchains are governed by a group and not by a single entity. Some of the typical examples of consortium blockchains are Quorum, Corda, and Hyperledger.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: بلاکچین‌های کنسرسیوم با همتایان خود از این رو متفاوت است که دارای مجوز بوده و از این رو هر فردی با دسترسی به اینترنت، امکان دسترسی به بلاکچین کنسرسیوم را پیدا نمی‌کند. همچنین این نوع بلاکچین‌ها، به عنوان بلاکچین های نیمه متمرکز توصیف می‌شوند و کنترل بر روی بلاکچین کنسرسیوم به یک نهاد منحصربه فرد اعطا نمی‌شود بلکه به گروهی از افراد تآیید شده، اعطاء می‌شود.

منبع دوم: بلاکچین کنسرسیوم یا بلاکچین ائتلافی، نوعی شبکه بلاکچین است که چندین سازمان، سیستم را حفظ می‌کنند. با این وجود بلاکچین فوق دارای مجوز بوده و عمومی نیست. در این حالت، این نوع بلاکچین شبیه بلاکچین خصوصی به نظر خواهد رسید. کنسرسیوم صنعت بلاکچین کاملاً به راحتی به کاهش هزینه‌ها کمک خواهد کرد . از آنجا که این بلاکچین‌ها عموماً برای اهداف صنعتی مناسب هستند، به راحتی می‌توان این بلاکچین‌ها را در مقایسه با بلاکچین عمومی و خصوصی به شکلی کاراتری به شبکه موجود متصل کرد.

منبع سوم: بلاکچین کنسرسیوم، به مفهوم یک نوع بلاکچین نیمه متمرکز است که شبکه بلاکچین در آن توسط بیش از یک سازمان مدیریت می‌شود. این نوع بلاکچین تا حدودی عمومی بوده و تا حدی نیز خصوصی است و بنابراین ترکیب هر دو بلاکچین عمومی و خصوصی را در بر می‌گیرد. تمایز بین ماهیت عمومی و خصوصی برمبنای اجماع، اتفاق می‌افتد. در یک بلاکچین کنسرسیوم، تنها تعداد محدودی از گره‌ها یا کاربران وجود دارند که به آن‌ها حق مجاز شمردن تراکنش‌ها و نظارت بر فرآیند اجماع داده می‌شود. بخش مربوط به حقوق و اختیارات، برای هر یک از بلاکچین‌های کنسرسیوم متفاوت خواهد بود. بلاکچین‌های کنسرسیوم توسط یک گروه و نه یک نهاد منحصربفرد حکمرانی می‌شوند. برخی از نمونه‌های موردی بلاکچین های کنسرسیوم عبارتند از کواروم، کوردا و هایپرلژر.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference address 1. https://www.mycryptopedia.com/consortium-blockchain-explained

Reference address 2. https://101blockchains.com/blockchain-consortium

.

Reference address 3. https://www.blockchain-council.org/blockchain/types-of-blockchain-in-the-market-which-one-is-better

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی ۱: بلاکچین کنسرسیوم، بلاک چین خصوصی است که در آن، یک کنسرسیوم اطلاعات را بدون دسترس عموم به اشتراک می‌گذارد، در حالی که متکی به ویژگی‌های شفاف و تغییر ناپذیر بلاکچین است.

تعریف فارسی ۲: بلاکچین کنسرسیوم (Consortium) یا ائتلاف، در جایی بین بلاکچین عمومی و بلاکچین خصوصی قرار می‌گیرد و المان‌های این دو را با هم ترکیب می‌کند. برجسته‌ترین تفاوت بلاکچین کنسرسیوم نسبت به دو نوع بلاکچین دیگر بر اساس سطح ائتلاف آن مشخص می‌شود. به جای این که سیستم آزادی وجود داشته باشد که هر کسی بتواند در آن بلاک‌ها را تأیید کند یا بلاکچینی تشکیل دهد که فقط برخی‌ها قادر به فعالیت در آن هستند، یک بلاکچین کنسرسیوم، به مشارکت‌کنندگان هم سطح به عنوان اعتبارسنج‌ها نگاه می‌کند. از این رو، قوانین سیستم این نوع بلاکچین کاملا انعطاف‌پذیر است. برای مثال می‌توان قدرت مشاهده زنجیر‌ها را به یک سری از اعتبارسنج‌ها محدود کرد، یا دسترسی آن را برای اشخاص خاصی مجاز قرار داد. به طور کلی به منظور عملکرد صحیح این نوع از بلاکچین که در آن اشخاص و شرکای متفاوتی فعالیت دارند، اگر هر یک از مشارکت‌کنندگان مشخص شده در این بلاکچین عملکرد و رفتاری صادقانه داشته باشند، این سیستم هیچ‌گاه با مشکلی رو به رو نخواهد شد. یک سیستم بلاکچین کنسرسیوم برای مواردی بهترین گزینه است که در آن، چندین ارگان و شرکت قصد مشارکت در یک صنعت را دارند. این شرکت‌ها نیاز به یک فضای مشترک دارند تا عملکرد یکدیگر را با هم ترکیب کنند، تراکنش‌ها را با هم انجام دهند و اطلاعات را با هم به اشتراک بگذارند. شرکت‌های فعال در یک صنعت با استفاده از بلاکچین کنسرسیوم می‌توانند مزیت‌های زیادی برای پیشرفت‌های خود به دست بیاورند چرا که می‌توان اطلاعات بسیار خوبی را در مورد صنعت مورد نظر خود با دیگر افراد حاضر در آن به اشتراک گذاشت یا به دست آورد.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی ۱: https://mihanblockchain.com/dictionary/

آدرس منبع فارسی ۲: https://coinnik.com/blog/types-of-blockchains/

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده