تحلیل اثر (Impact Analysis)

تعریف

تحلیل اثر یکی از مراحل برنامه‌ریزی استمرار کسب و کار است که به معنی ارزیابی مزایا و معایب پیگیری یک اقدام یا اندازه و ماهیت تغییراتی است که می‌تواند ایجاد کند و یک تحلیل اثر خوب می‌تواند به شناسایی استراتژی‌های بازیابی، روش‌های پیشگیری یا ابزارهای کاهش اثرات بر روی کسب و کار کمک نماید.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Assessment of the pros and cons of pursuing a course of action in light of its possible consequences, or the extent and nature of change it may cause.

English Definition 2: A qualitative forecasting technique that involves the assessment of the impact of key trends. This is a relatively inexpensive technique that allows regular updates as situations develop.

English Definition 3: An impact analysis is a formal way of collecting data and supposition in support of the pros and cons in any change or disruption to your business. Good impact analysis will help you identify recovery strategies, prevention methods or means of mitigating impacts to the business.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: تحلیل اثر به معنای ارزیابی مزایا و معایب پیگیری یک اقدام با توجه به نتایج ممکن‌الوقع آن یا محدوده‌ و ماهیتی از تغییرات می‌باشد.
  2. منبع دوم: تحلیل اثر به معنای تکنیک پیش‌بینی کیفی است که مربوط به ارزیابی تأثیر روندهای کلیدی و مهم می‌باشد. این تکنیک به طور نسبی ارزان‌قیمت بوده و بروزرسانی منظم را به همراه دارد.
  3. منبع سوم: تحلیل اثر یک روش رسمی برای جمع‌آوری داده و پشتیبانی از مزایا و معایب هرگونه تغییر یا انحراف در کسب و کار است. تحلیل اثر خوب کمک می‌کند تا استراتژی‌های بازیابی، روش‌های پیشگیری یا ابزارهای کاهش اثرات برای کسب و کار به درستی شناسایی شوند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: http://www.businessdictionary.com/definition/impact-analysis.html

Reference Address 2: Doyle ,Charles (2016), A Dictionary of Marketing (4 ed.), Oxford University Press.

Reference Address 3: https://bizfluent.com/info-7809817-impact-analysis.html

متون منتخب از منابع فارسی

  1. منبع فارسی اول: فرآیند تحلیل فعالیت‌ها و وظایف کسب و کار و تأثیری که انقطاع فعالیت‌های کسب و کار ممکن است بر روی آن‌ها بگذارد.

آدرس منابع فارسی

  1. آدرس منبع فارسی اول: شرکت آشنا ایمن (بی‌تا)، مدیریت تداوم کسب و کار (قسمت اول): راهنمای پیاده‌سازی، استاندارد BS 25999-1

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده