تعهد پرداخت بانکی (Bank Payment Obligation)

تعریف

تعهد پرداخت بانکی یک روش پرداخت بین‌المللی به شکل سندی برگشت‌ناپذیر است که بانک خریدار به بانک فروشنده یا عرضه‌کننده کالا می‌دهد تا مبلغی معین را در زمان مقرر در آینده طبق قرارداد تحت شرایط انطباق الکترونیک داده‌ها بپردازد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Simply put, a BPO is an irrevocable document given from a buyer’s bank to a supplier or seller’s bank, where an agreement is made to pay a specified amount of money on an agreed future date under the condition of a successful electronic matching of data.

English Definition 2: The bank payment obligation / BPO is an irrevocable obligation of an Obligor Bank to pay a specified amount to a Recipient Bank in accordance with an established Trade Services Utility baseline of a single Trade Services Utility transaction.

English Definition 3: Bank payment obligation (BPO) is an irrevocable and independent undertaking given by the obligor bank (usually the buyer’s bank) to pay for goods or services in favour of the recipient bank (seller’s bank) within the agreed period under the condition of a successful electronic matching of data.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: تعهد پرداخت بانکی به بیان ساده یک سند برگشت‌ناپذیر است که از جانب بانک خریدار به بانک فروشنده یا عرضه‌کننده کالا داده می‌شود تا طبق قرارداد و در زمان مقرر در آینده و در قالب مبلغی مشخص و تحت شرایط انطباق الکترونیک داده‌ها پرداخت صورت گیرد.
  2. منبع دوم: تعهد پرداخت بانکی به عنوان یک الزام یا تعهد برگشت ناپذیر برای بانک متعهد یا خریدار در نظر گرفته شده است تا مبلغی معین را به بانک پذیرنده مطابق با دستورالعمل خدمات تجاری شرکتی و برمبنای نقل و انتقال خدمات تجاری شخصی و انفرادی به انجام برساند.
  3. منبع سوم: تعهد پرداخت بانکی به عنوان یک الزام یا تعهد مستقل یا برگشت‌ناپذیر مطرح است که توسط بانک متعهد (معمولاً همان بانک خریدار) برای پرداخت جهت تأمین کالاها یا خدمات به نفع بانک پذیرنده (بانک فروشنده) در دوره مورد توافق و تحت شرایط انطباق الکترونیک داده‌ها انجام می‌گیرد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.tradefinanceglobal.com/finance-products/bank-payment-obligation-bpo-urbpo/

Reference Address 2: https://www2.swift.com/sitesearch/#/?q=Bank%20Payment%20Obligation

Reference Address 3: Zagrebačka banka: https://www.zaba.hr/home/en/corporate-banking/bank-payment-obligation-corp

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: روش تعهد پرداخت بانکی (BPO) روشی است که طی آن بانکی تعهد برگشت‌ناپذیر خود را به بانک دیگری می‌دهد که این بانک بایستی وجه مشخص را بعد از یک واقعه معین به فروشنده پرداخت نماید. پرداخت پس از این واقعه معین یا مشخص شده و بعد از تطبیق داده در سیستم سوئیفت و پرتال TSU صورت خواهد پذیرفت. روش BPO، چارچوبی را جهت بهره گیری از فرایندهای اعتبار اسنادی مد نظر دارد که بسیار پویاتر و سریع تر از روش اعتبارات اسنادی بکار گرفته خواهد شد و به بانک‌ها نقشی فعال در عرصه زنجیره تأمین کالا خواهد داد.
  2. تعریف فارسی دوم: تعهد پرداخت بانکی (BPO)  شیوه جدیدی از پرداخت است که عملکردی مشابه اعتبار اسنادی داشته و ساختار آن برگرفته از پرداخت‌های حساب باز یا نسیه و اعتبار اسنادی است. عملیات BPO در یک شبکه بین‌بانکی و بین بانک صادرکننده و بانک ذینفع، به‌طور کاملا الکترونیکی و مبتنی بر مبادله داده، انجام می‌گیرد؛ بنابراین ریسک عدم پرداخت از فروشنده ذینفع به بانک ذینفع منتقل می‌شود. در این شیوه - که مبتنی بر یک سیستم اتوماسیون و مبادله الکترونیکی داده‌ها است- سعی شده تا نقش بانک‌ها در بررسی و انطباق اطلاعات به حداقل برسد. یکی از انگیزه‌های ایجاد BPO، حذف مسئولیت بانک‌ها نسبت به بررسی اسناد، با سپردن این امر به یک مرجع صالح فارغ از تعهد پرداخت و بالا بردن دقت بررسی اطلاعات با ارجاع آن به یک مرجع متخصص است که صرفاً در این زمینه فعالیت می‌کند.

آدرس منابع فارسی

۱. آدرس منبع فارسی اول: رضایی، پیمان و رحیم محترم (۱۳۹۶)، روش‌های خرید و پرداخت در بازرگانی بین‌المللی، تهران: انتشارات آترا. ۲. آدرس منبع فارسی دوم: مقدم ابریشمی، علی و خدیجه جمالی نیا (۱۳۹۷)، محدودیت‌های دکترین انطباق دقیق اسناد با تأکید بر شیوه نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO)، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره ۲۴.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده