تقلب بیمه‌ای (Insurance Fraud)

تعریف

تقلب بیمه‌ای یک رفتار غیرقانونی چه از طرف خریداران یا فروشندگان قرارداد بیمه است. تقلب بیمه‌ای از طرف فروشنده شامل بیمه‌نامه‌های فروش از طرف شرکت‌های صوری، قصور در ارايه حق بیمه و صدور بیمه‌نامه‌های اضافی به حساب مشتری برای دریافت کمیسیون‌های بیشتر است. تقلب خریدار نیز می‌تواند مطالبات اغراق‌آمیز، تاریخچه پزشکی غلط، بیمه‌نامه‌های به تاریخ ماقبل صادر کردن، تقلب در جراحی، فوت، آدم‌ربایی و قتل ساختگی را شامل شود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1. The defrauding of an insurer through false and fabricated claims, which can range from minor exaggeration of claims to the intentional causing of accidents.

English Definition 2. Insurance fraud is an illegal act on the part of either the buyer or seller of an insurance contract. Insurance fraud from the issuer (seller) includes selling policies from non-existent companies, failing to submit premiums, and churning policies to create more commissions. Buyer fraud can consist of exaggerated claims, falsified medical history, post-dated policies, viatical fraud, faked death or kidnapping, and murder.

English Definition 3. Insurance fraud is any act committed with the intent to obtain a fraudulent outcome from an insurance process. This may occur when a claimant attempts to obtain some benefit or advantage to which they are not otherwise entitled, or when an insurer knowingly denies some benefit that is due.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: تقلب شرکت بیمه‌گر از طریق مطالبات غلط و جعلی که طیفی مشتمل بر اغراق جزئی مطالبات تا تصادف‌های عمدی را در بر می‌گیرد.

منبع دوم: تقلب بیمه‌ای یک رفتار غیرقانونی چه از طرف خریداران یا فروشندگان قرارداد بیمه است. تقلب بیمه‌ای از طرف فروشنده شامل بیمه‌نامه‌های فروش از طرف شرکت‌های صوری، قصور در ارايه حق بیمه و صدور بیمه‌نامه‌های اضافی به حساب مشتری برای دریافت کمیسیون‌های بیشتر است. تقلب خریدار نیز می‌تواند مطالبات اغراق‌آمیز، تاریخچه پزشکی غلط، بیمه‌نامه‌های به تاریخ ماقبل صادرکردن، تقلب در جراحی، فوت، آدم‌ربایی و قتل ساختگی را شامل شود.

منبع سوم: تقلب بیمه‌ای هرگونه رفتاری است که با هدف دستیابی به نتایج ساختگی از فرآیند بیمه انجام می‌شود. این امر ممکن است زمانی اتفاق افتد که فرد مطالبه‌کننده تلاش در کسب مزیت یا منفعتی کند که درغیر این صورت محق آن نخواهد بود یا زمانی که بیمه‌گر آگاهانه برخی از منافع برحق را انکار کند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference address 1. http://www.businessdictionary.com/definition/insurance-fraud.html

Reference address 2. https://www.investopedia.com/terms/i/insurance-fraud.asp

Reference address 3. https://encyclopedia.thefreedictionary.com/Insurance+Fraud

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی ۱: تقلب بیمه‌ای عملی است كه با هدف كلاه‌برداری از بیمه‌گر، بـرای كسـب منـافع مـالی انجـام می‌گیرد. تقلب بیمه‌ا‌ی از زمان شكل‌گیری بیمه به‌مثابة بنگاه تجاری وجود داشته است و سـالانه میلیاردها دلار هزینه درپی دارد. تقلب در بیمه انواع گوناگونی دارد، در تمام حـوزه‌هـای بیمـه رخ می‌دهد و طیف گسترده‌ای از ادعاهـای اغـراق‌آمیـز تـا تصـادف‌هـا و خسـارت‌هـای تعمـدی را دربرمی‌گیرد. این تقلب‌ها سبب افزایش هزینه‌ها و در پی آن، افزایش مبلغ حق بیمه مـی‌شـود؛ از این رو به ضرر سایر بیمه‌گزاران نیز خواهد بود. اینگونه كلاهبرداری‌ها هـر سـاله خسـارت‌هـای زیادی را به شركت‌های بیمه در تمام رشته‌های بیمه‌ای تحمیل می‌كند. با وجـود پیشـرفت‌هـای فراوان در شناسایی این تقلب‌ها، هزینه‌های ایجادشده بـرای شـركت‌هـای بیمه‌ای در اثـر ایـن كلاه‌برداری‌ها در حال افزایش است.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی ۱: تقوی فرد، سید محمدتقی و زهرا جعفری (۱۳۹۴)، كشف تقلب در بیمه بدنه خودرو با بهره‌مندی از سیستم خبره فازی، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، سال هفتم، شماره ۲.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده