تورم بر پایه کالاهای قابل تجارت (Inflation Base on Trad-able Goods)

تعریف

تورم بر پایه کالاهای قابل تجارت،‌ کمتر تحت تأثیر شرایط اقتصاد داخلی و بیشتر تحت تأثیر قیمت‌های تعیین شده در بازارهای بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز است.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Tradable inflation is less affected by domestic economic conditions and more by the prices set in international markets and exchange rate fluctuations. Tradable inflation, which has a high correlation with the exchange rate, has played a major role in accounting for the recent high CPI inflation.

English Definition 2: The goods and services whose price depends on where they are sold. Tradable goods and services—goods and services that can be sold in a location, typically another country, different from where they were produced—are, theoretically, sold at the same price wherever they are sold. tradable goods and services have lower inflation and non-tradable one.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: تورم بر پایه کالاهای قابل تجارت،‌ کمتر تحت تأثیر شرایط اقتصاد داخلی و بیشتر تحت تأثیر قیمت‌های تعیین شده در بازارهای بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز است. تورم بر پایه کالاهای قابل تجارت که هم‌حرکتی بالایی با نرخ ارز دارد، نقش مهمی در توضیح و توجیه تورم بالای اخیر بر پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته است.
  2. منبع دوم: کالاهای قابل تجارت به مفهوم کالاها و خدماتی است که قیمت آن بستگی به محلی دارد که این محصولات به فروش می‌رسند. این نوع کالاها و خدمات – که در محلی در کشور دیگر قابل فروش هستند که ممکن است با کشوری که کالا در آن تولید می‌شود تفاوت داشته باشد- به لحاظ نظری با همان قیمت در همه جا به فروش می‌رسند. کالاها و خدمات قابل تجارت از تورم کمتری در مقایسه با کالاهای غیرقابل تجارت برخوردار هستند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

  • Reference Address 1: Chile Economic Watch (2014), Determinants of non-tradable inflation, in: https://www.bbvaresearch.com/
  • Reference Address 2: https://www.bls.gov/opub/mlr/2017/article/tradable-and-nontradable-inflation-indexes.htm

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مجموعه ای از اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت را شامل می‌شود. با جداسازی و شاخص‌سازی تغییرات دو گروه مذكور با هم و با شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم ) قابل مقایسه است. در یك دسته بندی كلی میتوان اقلام مصرفی در بخش خانوارهای هر كشور را به اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت تقسیم كرد. اقلام قابل تجارت اقلامی هستند كه می توانند در مكانی دیگر و دورتر از جایی كه تولید شده اند به فروش برسد. بنابراین این اقلام بالقوه دارای ویژگی صادرات یا واردات می‌باشند. عمده كالاهای صنعتی و كشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته كالاهای قابل تجارت جای دارند.

آدرس منابع فارسی

۱. آدرس منبع فارسی اول: بانک مرکزی (۱۳۹۴)، شاخص بهای كالاها وخدمات مصرفی قابل تجارت و غیرقابل تجارت در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی: مدیریت كل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده