خدمات برداشت (Withdrawal)

تعریف

خدمات برداشت مربوط به برداشت پول از حساب بانکی، برنامه پس‌انداز، صندوق بازنشستگی یا تراست است. در برخی موارد، یک سری شرایط باید برای برداشت وجوه بدون اخذ جریمه تأمین شود، به ویژه برای برداشت پیش از موعد و معمولاً زمانی که بندی از قرارداد سرمایه‌گذاری نقض می‌شود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1. A transaction in which a customer receives back money he/she had previously deposited at a bank, pension, or trust.

English Definition 2. A withdrawal involves removing funds from a bank account, savings plan, pension or trust. In some cases, conditions must be met to withdraw funds without penalization, and penalization for early withdrawal usually arises when a clause in an investment contract is broken.

English Definition 3. To remove money from a bank.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: خدمات برداشت به مفهوم تراکنشی است که در آن مشتری، پولی که پیش از این در بانک، صندوق بازنشستگی، یا تراست سپرده‌گذاری کرده را دریافت می‌کند.

منبع دوم: خدمات برداشت مربوط به برداشت پول از حساب بانکی، برنامه پس‌انداز، صندوق بازنشستگی یا تراست است. در برخی موارد، یک سری شرایط باید برای برداشت وجوه بدون اخذ جریمه تأمین شود، به ویژه برای برداشت پیش از موعد و معمولاً زمانی که بندی از قرارداد سرمایه‌گذاری نقض می‌شود.

منبع سوم: خدمات برداشت به معنای برداشت پول از بانک می‌باشد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference address 1. https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Withdrawal

. Reference address 2. https://www.investopedia.com/terms/w/withdrawal.asp

. Reference address 3. https://thelawdictionary.org/withdrawal/

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی ۱: پول برداشتن از حساب بانکی.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی ۱: .گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین‌المللی، تهران: فرهنگ معاصر.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده