دارایی نامشهود (Intangible asset)

تعریف

دارایی نامشهود به مفهوم دارایی است که ماهیت آن فیزیکی نیست. سرقفلی، نام برند و مالکیت معنوی نظیر حق امتیاز انحصاری، نشان و نام تجاری، و حق چاپ و تکثیر ، همگی دارایی نامشهود به حساب می‌آیند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 • English Definition 1: Reputation, name recognition, and intellectual property such as knowledge and know how. Intangible assets are the long-term resources of an entity, but have no physical existence. They derive their value from intellectual or legal rights, and from the value they add to the other assets.
 • English Definition 2: A legal claim to some future benefit, typically a claim to future cash. Goodwill, intellectual property, patents, copyrights, and trademarks are examples of intangible assets.
 • English Definition 3: An intangible asset is an asset that is not physical in nature. Goodwill, brand recognition and intellectual property, such as patents, trademarks, and copyrights, are all intangible assets.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 1. منبع اول: دارایی نامشهود شامل شهرت، اعتبار نام، و مالکیت معنوی نظیر دانش و فوت و فن کسب و کار است. دارایی‌های نامشهود منابع بلندمدت یک نهاد هستند اما هیچ وجود فیزیکی ندارند. این دارایی‌ها ارزش خود را به واسطه مالکیت معنوی یا حقوق قانونی، و ارزشی دریافت می کنند که به سایر دارایی‌ها اضافه می‌کنند.
 2. منبع دوم: دارایی‌های نامشهود، به معنای هرگونه مطالبه قانونی برای کسب منافع آتی است که نوعاً مطالبه‌ای بر وجوه آتی به حساب می‌آید. سرقفلی، مالکیت معنوی، حق امتیاز انحصاری، حق چاپ و تکثیر، و نشان‌ و نام تجاری، نمونه‌هایی از دارایی‌های نامشهود به حساب می‌آیند.
 3. منبع سوم: دارایی نامشهود به مفهوم دارایی است که ماهیت آن فیزیکی نیست. سرقفلی، نام برند و مالکیت معنوی نظیر حق امتیاز انحصاری، نشان و نام تجاری، و حق چاپ و تکثیر، همگی دارایی نامشهود به حساب می‌آیند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

 • Reference Address 1: http://www.businessdictionary.com/definition/intangible-asset.html
 • Reference Address 2: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/intangible+asset
 • Reference Address 3: https://www.investopedia.com/terms/i/intangibleasset.asp

متون منتخب از منابع فارسی

 1. تعریف فارسی : دارایی‌های غیرقابل لمس، غیرمادی یا غیر قابل رویت هستند؛ همانند سرقفلی، حق التالیف و انواع حق الامتیازها.
 2. تعریف فارسی دوم: دارایی که غیرقابل رویت و لمس کردن می‌باشد. رایج‌ترین این نوع دارایی‌عا عبارتند از مهارت، سرقفلی و مالکیت معنوی مانند ثبت اختراعات، علامت‌های تجاری و حق چاپ.

آدرس منابع فارسی

 • ۱. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.
 • ۲. آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده