رشد اقتصادی (Economic Growth)

تعریف

رشد اقتصادی به مفهوم تغییر مثبت در سطح تولید کالاها و خدمات توسط یک کشور در یک دوره زمانی مشخص است. رشد اسمی طبق تعریف برابر است با رشد اقتصادی که در آن تورم لحاظ شده باشد در حالی که رشد اقتصادی حقیقی به مفهوم رشد اقتصادی اسمی منهای نرخ تورم است. افزایش در موجودی سرمایه،‌ پیشرفت‌ تکنولوژی، و بهبود در کیفیت و سطح سواد به عنوان عوامل اصلی ایجاد رشد اقتصادی تلقی می‌شوند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: A positive change in the level of production of goods and services by a country over a certain period of time. Nominal growth is defined as economic growth including inflation, while real growth is nominal growth minus inflation. Economic growth is usually brought about by technological innovation and positive external forces.

English Definition 2: An increase in the production levels of goods and services. If measured in monetary terms, the increases must occur after adjustments for inflation have been made.

English Definition 3: Increase in a country's productive capacity, as measured by comparing gross national product (GNP) in a year with the GNP in the previous year. Increase in the capital stock, advances in technology, and improvement in the quality and level of literacy are considered to be the principal causes of economic growth.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: رشد اقتصادی به مفهوم تغییر مثبت در سطح تولید کالاها و خدمات توسط یک کشور در یک دوره زمانی مشخص است. رشد اسمی طبق تعریف برابر است با رشد اقتصادی که در آن تورم لحاظ شده باشد در حالی که رشد اقتصادی حقیقی به مفهوم رشد اقتصادی اسمی منهای نرخ تورم است. رشد اقتصادی معمولاً تحت تأثیر نوآوری در حوزه تکنولوژی و عوامل مثبت بیرونی اتفاق می‌افتد.
  2. منبع دوم: رشد اقتصادی به معنای افزایش در سطح تولید کالاها و خدمات است. در اندازه‌گیری رشد اقتصادی  براساس مقادیر پولی،‌ افزایش در سطح تولید باید بعد از تعدیلات نرخ تورم انجام شود.
  3. منبع سوم: سال قبل به دست می‌آید. افزایش در موجودی سرمایه،‌ پیشرفت‌ تکنولوژی، و بهبود در کیفیت و سطح سواد به عنوان عوامل اصلی ایجاد رشد اقتصادی تلقی می‌شوند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

  • Reference address 1: http://www.investorwords.com/5540/economic_growth.html#ixzz691Q3ck2d
  • Reference address 2:   https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/economic+growth
  • Reference address 3: http://www.businessdictionary.com/definition/economic-growth.html

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: رشد اقتصادی عبارت است از افزایش تولید ملی که معمولا به صورت درصد افزایش سالانه محصول ناخالص ملی بیان می‌شود.
  2. تعریف فارسی دوم: رشد اقتصادی هر کشور، بیان‌گر رشد مداوم تولید است؛ که در اغلب موارد، با افزایش جمعیّت و یا معمولا با تغییرات زیربنایی همراه است.

آدرس منابع فارسی

  • ۱. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین‌المللی، تهران: فرهنگ معاصر.
  • ۲. آدرس منبع فارسی دوم: کوزنتس، سیمون (۱۳۷۲)؛ رشد نوین اقتصادی، مرتضی قره‌باغیان، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده