رژیم نرخ ارز با دامنه خزنده (FX regime with cowling bands)

تعریف

رژیم نرخ ارز با دامنه خزنده اصولا با دو ویژگی معین تعریف می شود: ارزش اسمی ثابت ارز که به طور متناوب و به واسطه تغییر در عوامل بازار نظیر تورم تجدیدنظر می شود، و محدوده ای از نرخ‌ها که تغییرات در نرخ‌های ارز مجاز به نوسان در آن دامنه هستند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Crawling Peg: This is a method of achieving a desired adjustment in a currency exchange rate (up or down) by small percentages over a given period, rather than by major revaluation or devaluation. In this regime, the exchange rate is adjusted periodically according to a set of indicators with a range of fluctuation of less than 2%

English Definition 2: A crawling peg is an exchange rate system mainly defined by two characteristics: a fixed par value of the currency which is frequently revised and adjusted due to market factors such as inflation; and a band of rates within which it is allowed to fluctuate.

English Definition 3: Exchange rate is determined in a rule-based manner, adjusting at a predetermined rate or as a function of inflation differentials.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: رژیم نرخ ارز با دامنه خزنده روشی برای دستیابی به تعدیلات مورد نظر در یک نرخ ارز (در جهت افزایش یا کاهش) با درصد اندک تغییر در یک دوره زمانی معین، به جای ارزش‌گذاری مجدد یا کاهش ارزش است. در این رژیم، نرخ ارز به طور دوره ای و براساس مجموعه ای از شاخص ها با دامنه نوسان کمتر از 2 درصد تغییر می کند.

منبع دوم: رژیم نرخ ارز با دامنه خزنده اصولا با دو ویژگی معین تعریف می شود: ارزش اسمی ثابت ارز که به طور متناوب و به واسطه تغییر در عوامل بازار نظیر تورم تجدیدنظر می شود، و محدوده ای از نرخ‌ها که تغییرات در نرخ‌های ارز مجاز به نوسان در آن دامنه هستند.

منبع سوم:نرخ ارز در قالب روشی مبتنی بر قاعده تعیین می شود و در نرخی از پیش تعیین شده یا به صورت تابعی از تغییرات تورم تعدیل می‌شود.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1:CARUANA, Jaime., 2007, Review of Exchange Arrangements, Restrictions, and Controls, IMF: [online], http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/112707.pdf

Reference Address 2: https://policonomics.com/crawling-peg/

Reference Address 3: Mandadjiev, Ivo (2005) "Inflation, Growth and Crisis Performance of Hard Pegged Exchange Rate Regimes," Undergraduate Economic Review: Vol. 1: Iss. 1, Article 3.

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی اول: تثبیت پول ملی به یک پول دیگر و یا سبدی از اسعار مشروط به اینکه نرخ برابری نه ثابت باشد و نه به عهده نیروهای بازار رها شود؛ بلکه به تدریج تعدیل شود.

تعریف فارسی دوم: روشی جهت کنترل نرخ ارز که نیاز به تعادل از طریق نرخ‌های ارز ثابت (تثبیت شده) را می‌پذیرد و همزمان تصدیق می‌کند که نرخ‌ّای ثابت می‌توانند مستعد عدم تعادل‌های سخت باشند که به نوبه خود می‌توانند دوره‌هایی از نابسامانی اقتصادی و مالی در برداشته باشد. تحت ترتیبات این روش کشورها نرخ‌ّای خود را در دوره‌ّای مکرر به میزان اندک تغییر می‌دهند به‌جای آنکه گهگاه تغییرات بزرگ در آن ایجاد کنند.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (1388)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.

آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (1394)، فرهنگ تشريحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمد حسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده