رژیم نرخ ارز میخکوب منعطف (Soft pegging exchange rate regime)

تعریف

نرخ یا مسیر مشخص ارزی برای اقتصاد تعریف می‌شود و مداخله در بازار نیز معمولا بر مبنای محدوده نوسان نرخ ارز بازار از هدف ارزی انجام می‌شود. همچنین تغییر هدف ارزی در آنها کم هزینه‌تر از نظام‌های ارزی میخکوب سخت است و از این رو تغییر هدف ارزی محتمل‌تر خواهد بود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: A soft peg describes the type of exchange rate regime applied to a currency to keep its value stable against a reserve currency or a basket of currencies. the soft peg systems provide a limited degree of monetary policy flexibility to allow governments and central banks to deal with economic shocks.

English Definition 2: The Soft Peg regimes which are still working under peg mechanisms are more flexible than hard pegs.

English Definition 3: Arrangements with exchange rates based around a central rate or bandwidth that may be adjusted, such as conventional fixed pegs and crawling pegs.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: نرخ ارز میخکوب منعطف نوعی رژیم ارزی است که برای حفظ ارزش و ثبات قیمت ارز در برابر ارز مرجع یا سبدی از ارزهای مختلف به کار می رود. سیستم های ارزی میخکوب منعطف، درجه محدودی از انعطاف پذیری سیاست پولی را به دست می دهند که توسط آن دولت ها و بانک های مرکزی به شوک های اقتصادی می پردازند.
  2. منبع دوم: رژیم نرخ ارز میخکوب منعطف، رژیمی است که هنوز هم تحت مکانیزم‌های میخکوب کار می‌کند و نسبت به رژیم میخکوب سخت از انعطاف بیشتری برخوردار است.
  3. منبع سوم: رژیم نرخ ارز میخکوب منعطف، تمهیداتی برای نرخ ارز مبتنی بر نرخی نزدیک به نرخ اصلی یا بازه مرتبط با آن است که مانند نرخ‌های ثابت قراردادی یا خزنده تعدیل می‌شود.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.kantox.com/en/glossary/soft-peg/

Reference Address 2: http://www.okanacar.com/2012/10/exchange-rate-regimes-hard-peg-soft-peg.html

Reference Address 3: CARUANA, Jaime., 2007, Review of Exchange Arrangements, Restrictions, and Controls, IMF: [online], http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/112707.pdf

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: نظام‌های ارزی میخکوب ملایم، نظام‌هایی هستند که معمولا نرخ یا مسیر مشخص ارزی برای اقتصاد تعریف می‌کنند و همچنین در این نظام ارزی اتخاذ تصمیم برای مداخله در بازار ارز یا بازار پول برای دنبال کردن هدف ارزی (نرخ و مسیر)، بر اساس یک دستورالعمل اتخاذ می‌شود. این دستورالعمل، معمولاً بر مبنای محدوده نوسان نرخ ارز بازار از هدف ارزی تدوین می‌شود و نیاز به مداخله توسط مقام ارزی را نشان می‌دهد. هدف از این مداخله ثبات‌بخشی به بازار ارز است. ویژگی مشترک این نظام‌ها این است که تغییر هدف ارزی در آنها کم هزینه‌تر از نظام‌های ارزی میخکوب سخت است و لذا تغییر هدف ارزی (علی‌رغم هزینه‌های این تغییر) محتمل‌تر خواهد بود.

آدرس منابع فارسی

  1. آدرس منبع فارسی اول: بهادر، علی (۱۳۹۴)، نظام‌های ارزی؛‌ دسته‌بندی، شناسایی و آثار اقتصادی، مقاله مروری پژوهشکده پولی وب نکی بانک مرکزی ج.ا.ا.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده