ریسک اعتباری قرض‌گیرنده منفرد (Single Borrower Credit Risk)

تعریف

عنصر اصلی مدیریت ریسک اعتباری به مفهوم تنظیم حدود مواجهه برای یک فرد متعهد یا بدهکار منفرد و گروهی از افراد بدهکار و متعهد مرتبط با آن می باشد. موسسه باید ریسک اعتباری بر مبنای پورتفو را جهت مدیریت ریسک تمرکز، پایش کند. تمرکز ریسک اعتباری زمانی بالا می رود که اعتبار اعطاء شده و واریزی به حساب های افراد متعهد یا بدهکار برای سهم عمده ای از پورتفوی اعتباری کل موسسات یا تامین وجوه سرمایه نظیر یک قرض گیرنده منفرد یا گروهی از قرض گیرنگان متصل به هم افزایش یابد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition1:The lending limit legal code applies to banks and savings associations across the nation. The code on lending limits states that a financial institution may not issue a loan to a single borrower for more than 15% of the institution’s capital and surplus. This is the base standard and requires an institution to closely follow capital and surplus levels which are also regulated under federal law.

English Definition2:English Definition 2. An important element of credit risk management is the setting of exposure limits for single obligors and groups of related obligors. An institution should monitor credit risk on a portfolio basis to manage concentration risk. Concentration of credit risk could arise when credit granted to the obligors accounts for a substantial proportion of the institution’s total credit portfolio or capital funds, such as: a single borrower or group of connected borrowers;

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: کد حقوقی مربوط به حد وام دهی برای بانک ها و موسسات پس انداز در بین کشورها به کار می رود و مفهوم این کد آن است که موسسه مالی ممکن است وامی را برای قرض گیرنده منفرد با درصدی بیش از 15 درصد سرمایه و مازاد موسسه صادر نکند. این یک استاندارد پایه بوده و موسسه را ملزم به پیگیری سرمایه اسطوح مازاد آن نموده که همواره تحت قوانین فدرال، مقررات گذاری و تنظیم می شود.

منبع دوم: عنصر اصلی مدیریت ریسک اعتباری به مفهوم تنظیم حدود مواجهه برای یک فرد متعهد یا بدهکار منفرد و گروهی از افراد بدهکار و متعهد مرتبط با آن می باشد. موسسه باید ریسک اعتباری بر مبنای پورتفو را جهت مدیریت ریسک تمرکز، پایش کند. تمرکز ریسک اعتباری زمانی بالا می رود که اعتبار اعطاء شده و واریزی به حساب های افراد متعهد یا بدهکار برای سهم عمده ای از پورتفوی اعتباری کل موسسات یا تامین وجوه سرمایه نظیر یک قرض گیرنده منفرد یا گروهی از قرض گیرنگان متصل به هم افزایش یابد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address1: https://www.investopedia.com/terms/l/legal-lending-limit.asp Reference Address2: Monetary Authority of Singapore (2013), Guidelines On Risk Management Practices Credit Risk, in https://www.mas.gov.sg/

متون منتخب از منابع فارسی

آدرس منابع فارسی

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده