ریسک قوانین (Legal Risk)

تعریف

ریسک قوانین به مفهوم ریسک زیان به یک موسسه است که اساسا به واسطه تغییر در قانون به وجود می آید.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition1:The risk of a loss being incurred on account of the unexpected application of a law or regulation, or because a contract cannot be enforced.

English Definition2:Legal risk is the risk of loss to an institution which is primarily caused by change in law.

English Definition3:The risk of financial or reputational loss arising from regulatory or legal action; disputes for or against the company.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: ریسک قوانین به مفهوم ریسک زیان ایجاد شده به واسطه درخواست غیرمنتظره قانون یا مقررات بوده و یا به این خاطر  مطرح است که یک قرارداد مشخص را نمی توان بر طرفین تحمیل نمود.

منبع دوم: ریسک قوانین به مفهوم ریسک زیان به یک موسسه است که اساسا به واسطه تغییر در قانون به وجود می آید.

منبع سوم: ریسک قوانین، به مفهوم ریسک زیان مالی یا شهرت است که از اقدامات مقرراتی یا قانونی به معنای دعاوی له یا علیه شرکت به وجود می آید

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address1: https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossl.en.html

Reference Address2:McCormick, Roger (2011), "Legal Risk in the Financial Markets", Oxford University Press.

Reference Address3:https://encyclopedia.thefreedictionary.com/Legal+risk#cite_note-McCormick-1

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی اول: به امکان اثرات نامساعد برخاسته از سیستم قانونی یا مقرراتی در یک تراکنش مالی گفته می‌شود.

تعریف فارسی دوم: ریسک قوانین، ریسک ناشی از نوع و ساختار قوانین، روند قانونگذاری و همچنین تغییرات قوانین است.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی اول: لو، جاناتان (1394)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمد حسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

آدرس منبع فارسی دوم:http://www.iran-risk.com

الگوی نوشتار تعریف

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده