سرمایه انسانی (Human Capital)

تعریف

سرمایه انسانی به مفهوم مجموعه مهارت‌هایی است که یک فرد شاغل در شغل خود از طریق آموزش و تجربه به دست می‌آورد و ارزش او را در بازار ارتقاء می‌دهد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 • English Definition 1: Human Capital is the measure of the output an employee with a certain skill set is able to make. The concept of human capital was developed in the 1960s and is founded on the idea that hard work, education, and skill development all lead to more output. As a result, companies are encouraged to invest in human capital through various means such as education and bonuses for exceptionally good work, among others.
 • English Definition 2: Health, knowledge, motivation, and skills, the attainment of which is regarded as an end in itself (irrespective of their income potential) because they yield fulfillment and satisfaction to the possessor. In an organizational context, human capital refers to the collective value of the organization's intellectual capital (competencies, knowledge, and skills).
 • English Definition 3: The set of skills which an employee acquires on the job, through training and experience, and which increase that employee's value in the marketplace.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

 1. منبع اول: سرمایه انسانی به معنای سنجه‌ای برای ستانده نیروی شاغل با مجموعه مهارت مشخص، در ایجاد ستانده مذکور است. مفهوم سرمایه انسانی در دهه ۱۹۶۰ توسعه پیدا کرد و بر مبنای این ایده پایه‌گذاری شد که کار سخت، آموزش، و توسعه مهارت‌، در مجموع منجر به ستانده بیشتر می‌شوند. در نتیجه، شرکت‌ها تشویق می‌شوند که در سرمایه انسانی از طریق ابزارهایی نظیر آموزش و پاداش‌هایی برای کار خیلی خوب سرمایه‌گذاری کنند.
 2. منبع دوم: دستیابی به سلامت، دانش، انگیزه و مهارت‌ها مواردی هستند که (بدون توجه به پتانسیل‌های درآمدی آنها) به نوبه خود به عنوان هدف نهایی به حساب می‌آیند زیرا رضایت خاطر و خرسندی را برای دارنده به ارمغان می‌آورند. در یک چارچوب سازمانی، سرمایه انسانی در بر گیرنده ارزش جمعی سرمایه فکری سازمان (شامل صلاحیت‌ها، دانش و مهارت‌ها) است.
 3. منبع سوم: سرمایه انسانی به مفهوم مجموعه مهارت‌هایی است که یک فرد شاغل در شغل خود از طریق آموزش و تجربه به دست می‌آورد و ارزش او را در بازار ارتقاء می‌دهد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

 • Reference Address 1: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Human+capital
 • Reference Address 2: http://www.businessdictionary.com/definition/human-capital.html
 • Reference Address 3: http://www.investorwords.com/2359/human_capital.html#ixzz6AWzxC8Ec

متون منتخب از منابع فارسی

 1. تعریف فارسی اول: سرمایه انسانی به مهارت‌های کلی یا خاص بدست آمده توسط یک شخص در طول آموزش و تجربه کاری گویند. حقوق و دستمزد بخشی از بازدهی سرمایه انسانی را منعکس می‌کند.
 2. تعریف فارسی دوم: سرمایه انسانی اصطلاحی مترادف با نیروی کار است که یکی از عوامل اصلی تولید می‌باشد.

آدرس منابع فارسی

 • آدرس منبع فارسی اول: لو، جاناتان (1394)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمد حسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.
 • آدرس منبع فارسی دوم: گلریز، حسن (1388)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده