سقف اعتباری (Credit Ceiling)

تعریف

حد اعتباری به معنای حداکثر مقدار اعتباری است که مؤسسه مالی به یک مشتری اعطا می‌کند. البته از این ابزار به منظور جهت‌دهی اعتبار به بخش‌های خاص توسط بانک‌های مرکزی نیز استفاده می‌شود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1. The term credit limit refers to the maximum amount of credit a financial institution extends to a client. A lending institution extends a credit limit on a credit card or a line of credit. Lenders usually set credit limits based on information in the application of the person seeking credit.

English Definition 2. The maximum amount of credit that a bank or other lender will extend to a customer, or the maximum that a credit card company will allow a card holder to borrow on a single card.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: حد اعتباری به معنای حداکثر مقدار اعتباری است که مؤسسه مالی به یک مشتری اعطا می‌کند. یک مؤسسه وام دهی، حدی اعتباری را برای کارت اعتباری یا خط اعتباری اختصاص می‌دهد. در حقیقت وام دهندگان معمولا حدود اعتباری را بر مبنای اطلاعات مندرج در فرم درخواست وام افراد متقاضی اعتبار لحاظ می‌کنند.

منبع دوم: سقف اعتباری به معنای حداکثر مقدار اعتباری است که بانک یا سایر وام دهندگان به مشتریان خود اعطا می‌کنند یا حداکثر مقدار قابل استقراض توسط دارنده یک کارت از شرکت کارت اعتباری مربوطه است.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference address 1. https://www.investopedia.com/terms/c/credit_limit.asp

Reference address 2. http://www.investorwords.com/1205/credit_limit.html#ixzz6MRXJ2uya

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی ۱: سقف اعتباری: اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی ۱: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه ابزارهای سياست پولی در ايران. https://www.cbi.ir/page/1512.aspx

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده