سهام ترجیحی (Preferred Stock)

تعریف

: سهام ترجیحی نوعی سهم با سود معین است که پرداخت آن قبل از سود سهامداران عادی انجام می‌شود و در زمان انحلال نیز از حق تقدم در پرداخت نسبت به سهام عادی برخوردار است. این نوع سهام همانند سهام عادی مالکیت نسبی در یک شرکت را نشان می‌دهد اگرچه سهام دارندگان آن مانند سهامداران عادی حق رای نخواهند داشت.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1. Class of stock (shares) that pays fixed and regular interest income, instead of a dividend (whose payment and amount depends on factors beyond stockholder's control). Holders of preferred stock have claim over the firm's earnings (and assets in case of liquidation) ahead of (senior to) the claim of holders of common stock (ordinary shares) but behind (junior to) the claims of bondholders and all other creditors.

English Definition 2. Capital stock which provides a specific dividend that is paid before any dividends are paid to common stock holders, and which takes precedence over common stock in the event of a liquidation. Like common stock, preferred stocks represent partial ownership in a company, although preferred stock shareholders do not enjoy any of the voting rights of common stockholders.

English Definition 3. A security that shows ownership in a corporation and gives the holder a claim, prior to the claim of common stockholders, on earnings and also generally on assets in the event of liquidation. Most preferred stock pays a fixed dividend that is paid prior to the common stock dividend, stated in a dollar amount or as a percentage of par value. This stock does not usually carry voting rights. Preferred stock has characteristics of both common stock and debt.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: سهام ترجیحی نوعی سهم است که به جای سود سهام (که پرداخت و مبلغ آن بستگی به عواملی فراتر از کنترل سهام‌دار دارد) درآمد بهره‌ای ثابت و منظمی به آن پرداخت می‌شود. مطالبات دارندگان سهام ترجیحی از حق تقدم نسبت به دارندگان سهام عادی و بعد از دارندگان اوراق قرضه و سایر بستانکاران نسبت به عایدی بنگاه (و دارایی‌های آن در زمان نقدشوندگی) برخوردارند.

منبع دوم: سهام ترجیحی نوعی سهم با سود معین است که پرداخت آن قبل از سود سهامداران عادی انجام می‌شود و در زمان انحلال نیز از حق تقدم در پرداخت نسبت به سهام عادی برخوردار است. این نوع سهام همانند سهام عادی مالکیت نسبی در یک شرکت را نشان می‌دهد اگرچه سهام دارندگان آن مانند سهامداران عادی حق رأی نخواهند داشت.

منبع سوم: سهام ترجیحی نوعی اوراق بهادار نشان دهنده مالکیت در شرکت با حق تقدم نسبت به دارندگان سهام عادی از عواید و همچنین دارایی‌های شرکت در زمان انحلال است. اکثر سهام ترجیحی سود سهمی ثابتی دارند که قبل از سود سهام عادی برحسب دلار یا درصدی از ارزش اسمی سهام پرداخت می‌شود. این نوع سهام معمولا حق رأی نداشته و از ویژگی‌های سهام عادی و بدهی برخوردار است.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference address 1. http://www.businessdictionary.com/definition/preferred-stock.html

Reference address 2. http://www.investorwords.com/3778/preferred_stock.html#ixzz6BAnCkuul

Reference address 3. https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Preferred+stock

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی ۱: سهم ممتاز، سهمی در یک شرکت با بازدهی نرخ ثابت بهره به‌جای سود سهام متغیر است. سهم ممتاز شکل میانی اوراق بهادار بین سهام عادی و اوراق قرضه است. معمولا سهام ممتاز اعطاکننده حدی از مالکیت شرکت می‌باشد. با این حال در صورت انحلال، این سهام پس از پرداخت سرمایه استقراضی، اما قبل از سهام عادی پرداخت می‌شود.

تعریف فارسی ۲: سهم ممتاز، سهمی است که صرفنظر از سود یا زیان بنگاه منتشرکننده آن مبلغ ثابت و از پیش تعیین شده‌ای بهره به آن تعلق می‌گیرد.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی ۱: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمد حسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

آدرس منبع فارسی ۲: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده