سوءرفتار مالی (Financial misconduct)

تعریف

سوء رفتار مالی یکی از انواع سوءاستفاده‌های مالی و به معنای اقدام ارادی یا از روی غفلت که هرگونه هزینه غیرموجه و غیرمعمول، سرقت یا کاربرد نادرست وجوه نقد را مجاز می‌شمارد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Financial Misconduct means fraud, gross negligence or intentional or willful misconduct that contributes, directly or indirectly, to the Company’s financial or operational results that are used to determine the extent to which any award of cash or stock under the Plan being misstated, regardless of whether the Company is required to prepare an accounting restatement of its consolidated financial statements.

English Definition 2: financial misconduct is a substantial risk to households and firms that rely on the domestic system for the provision of financial services.

English Definition 3: Financial Misconduct means wilful or negligent act or omission which permits an unauthorised, irregular or wasteful expenditure, theft, or misapplication of funds;

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: سوء رفتار مالی به معنای تقلب، سوء رفتار عمدی یا اختیاری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نتایج مالی یا عملیاتی شرکت کمک کرده و به منظور تعیین دامنه تخصیص هر نوع جایزه نقدی یا سهامی بدون توجه به تهیه صورت مالی تلفیقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  2. منبع دوم: سوء رفتار مالی، یک ریسک قابل توجه برای خانوارها و بنگاه‌هایی است که بر سیستم‌های داخلی برای تأمین و ارائه خدمات مالی متکی هستند.
  3. منبع سوم: سوء رفتار مالی به معنای اقدام ارادی یا بعضاً از روی غفلت بوده است که هرگونه هزینه غیرموجه و غیرمعمول، سرقت یا کاربرد نادرست وجوه نقد را مجاز می‌شمارد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

  • Reference Address 1: https://www.lawinsider.com/dictionary/financial-misconduct
  • Reference Address 2: https://www.bis.org/review/r181004g.htm
  • Reference Address 3: https://www.lawinsider.com/dictionary/financial-misconduct

متون منتخب از منابع فارسی

آدرس منابع فارسی

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده