سپرده با سود انباشته (Recurring Deposit)

تعریف

سپرده با سود انباشته محصولی است که به فرد، فرصت ایجاد پس‌انداز از طریق سپرده‌های منظم ماهانه با مبلغ ثابت در طول یک دوره زمانی را اعطا می‌کند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1. Recurring Deposit is an investment tool which allows people to make regular deposits and earn decent returns on the investment. Due to the regular deposit factor and an interest component, it often provides flexibility and ease of investments to users/individuals. Recurring Deposit (RD) is flexible in most aspects. An RD account holder can choose to invest a fixed amount each month while earning decent interest on the amount. RDs are an ideal saving-cum-investment instrument.

English Definition 2. Recurring Deposits (RDs) are in the form of a term deposit. Recurring deposits are made through a series of regular periodic payments, unlike a single payment made in case of fixed deposits (FDs). RD provides risk-free investment opportunities to investors

English Definition 3. Recurring Deposit is a product to provide a person with an opportunity to build up saving through regular monthly deposits of fixed sum over a period of time.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: سپرده با سود انباشته، ابزار سرمایه‌گذاری است که برای مردم امکان سپرده‌گذاری منظم و کسب بازدهی مناسب در سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. به واسطه ویژگی‌های فوق، این نوع سپرده اغلب انعطاف‌پذیری و سهولت در سرمایه‌گذاری برای کاربران یا افراد داشته است. در حقیقت سپرده با سود انباشته از بسیاری جهات انعطاف‌پذیر است. دارنده این حساب می‌تواند سرمایه‌گذاری یک مقدار ثابت در هر ماه را انتخاب کرده و سود مناسبی برای آن کسب کند. این نوع سپرده‌ها ابزاری مطلوب برای تبدیل پس انداز به سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند.

منبع دوم: سپرده‌های با سود انباشته به شکل سپرده‌های مدت‌دار بوده و برخلاف تک پرداخت در حالت سپرده‌های ثابت، با پرداخت‌های منظم دوره‌ای ایجاد می‌شوند. این سپرده‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

منبع سوم: سپرده با سود انباشته محصولی است که به فرد، فرصت ایجاد پس‌انداز از طریق سپرده‌های منظم ماهانه با مبلغ ثابت در طول یک دوره زمانی را اعطا می‌کند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference address 1. https://www.hdfcbank.com

Reference address 2. https://www.financialexpress.com/money/from-post-office-rd-bank-rd-to-debt-mf-sip-find-out-your-option-for-risk-free-recurring-deposits/1606354/

Reference address 3. https://sbi.co.in/web/personal-banking/investments-deposits/deposits/recurring-deposit

متون منتخب از منابع فارسی

آدرس منابع فارسی

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده