سیاست نرخ ارز شناور (Floating exchange rate policy)

تعریف

تصمیم یک کشور در مجاز شمردن تغییر آزادانه قیمت ارز را سیاست نرخ ارز شناور می‌نامند. در این حالت بازار ارز تحت محدودیت و قید مداخله بانک مرکزی قرار نخواهد گرفت و پول ملی ملزم به حفظ رابطه خود با واحد پولی دیگری در یک بازه کوچک و محدود نخواهد بود. به این ترتیب قیمت ارز با مبادله در بازار ارز تعیین خواهد شد.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: System in which a currency's value is determined solely by the interplay of the market forces of demand and supply (which, in turn, is determined by the soundness of a country's basic economic position), instead of by government intervention.

English definition 2: A country's decision to allow its currency value to change freely. The currency is not constrained by central bank intervention and does not have to maintain its relationship with another currency in a narrow band.

English definition 3: A floating exchange rate is a regime where the currency price of a nation is set by the forex market based on supply and demand relative to other currencies.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: در نظام نرخ ارز شناور، قیمت ارز صرفاً از اثر متقابل نیروهای عرضه و تقاضای بازار (که به نوبه خود از سلامت وضعیت اقتصادی هر کشور نشات گرفته و تعیین می شوند) به جای مداخله دولت به دست می آید.
  2. منبع دوم: تصمیم یک کشور در مجاز شمردن تغییر آزادانه قیمت ارز را سیاست نرخ ارز شناور می نامند. در این حالت ارز تحت محدودیت و قید مداخله بانک مرکزی قرار نخواهد گرفت و ملزم به حفظ رابطه خود با واحد پولی دیگری در یک بازه کوچک و محدود نخواهد بود. قیمت ارز با مبادله در بازار ارز تعیین می شود.
  3. منبع سوم: در نظام نرخ ارز شناور، قیمت ارز یک کشور توسط عرضه و تقاضای بازار ارز ذی ربط در مقایسه با سایر ارزها تعیین می شود.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: http://www.businessdictionary.com/definition/floating-exchange-rate.html

Reference Address 2: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Floating+exchange+rate

Reference Address 3: https://www.investopedia.com/terms/f/floatingexchangerate.asp

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: نرخ برابری پولی ملی در برابر اسعار دیگر که به شرایط عرضه و تقاضای بازار واگذار شده و مشمول مقررات کنترل بازار نیست.
  2. تعریف فارسی دوم: نرخ مبادله ارز بین یک ارز و سایر ارزها که مجاز است براساس نیروهای بازار آزاد تغییر کند.

آدرس منابع فارسی

  1. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.
  2. آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمد حسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده