ضمانت‌نامه تعهد پرداخت (Payment Guarantee)

تعریف

ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، حالتی از ضمانت‌نامه بانکی است که ذینفع ضمانت‌نامه را در برابر ریسک‌های مالی ناشی از عدم پرداخت حفاظت می‌کند. زمانی که مصرف کننده تعهدات پرداختی خود را انجام ندهد، این ضمانت‌نامه اعمال می‌شود

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

.English Definition 1. Commitment (usually backed by collateralization of an asset) to pay a debt according to the terms of the debt agreement.

English Definition 2. A payment guarantee provides the beneficiary with financial security should the applicant fail to make payment for the goods or services supplied. Payment guarantees mitigate credit or country risk when selling on an open account basis.

English Definition 3. The payment guarantee is a form of bank guarantee. This protects the beneficiary of the guarantee against the financial risks of non-payment. In the event that a consumer does not meet his payment obligation, this guarantee shall apply.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: ضمانت نامه تعهد پرداخت، تعهدی (عموماً به پشتوانه توثیق یک دارایی) برای پرداخت بدهی طبق شرایط قرارداد بدهی است.

منبع دوم: ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، در صورت تخلف درخواست کننده اعتبار در پرداخت بابت کالاها و خدمات عرضه شده، به ذینفع امنیت مالی می‌دهد. این ضمانت‌نامه‌ها، ریسک اعتباری یا کشوری را زمانی کاهش می‌دهد که بر مبنای یک حساب باز عمل کند.

منبع سوم: ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، حالتی از ضمانت‌نامه بانکی است که ذینفع ضمانت‌نامه را در برابر ریسک‌های مالی ناشی از عدم پرداخت حفاظت می‌کند. زمانی که مصرف کننده تعهدات پرداختی خود را انجام ندهد، این ضمانت‌نامه اعمال می‌شود.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Referenceaddress 1.http://www.businessdictionary.com/definition/payment-guarantee.html

Referenceaddress 2.https://debitoor.com/dictionary/payment-guarantee

Referenceaddress 3.https://www.universum-group.de/en/glossary/payment-guarantee/

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی ۱: یک ضمانت‌نامه می تواند برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثلاً در ارتباط با تضمین قرارداد فروش، قراردادهای اجاره ، قراردادهای ساخت، وام، اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری می توان از ضمانت‌نامه تعهد پرداخت استفاده نمود. در سال‌های اخیر تقاضای صدور ضمانت‌نامه‌های تعهدات جهت جایگزینی با اعتباراسنادی بطور چشمگیری افزایش‌ یافته است و تفاوت دو ابزار در این است که تسویه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادی عادی زمانی انجام می‌شود که دیگر طرف‌های درگیر در اعتباراسنادی وظایف تعریف شده خود را به تحقق رسانده باشند، در حالی‌که ذینفع یک ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و در صورتی‌که خریدار در پرداخت خود قصور ورزد ذینفع با مراجعه به بانک می‌تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید.

تعریف فارسی ۲: ضمانت نامه تعهد پرداخت (Payment Guarantee): نوع ضمانت نامه تعهد پرداخت جهت اخذ اعتبار، دریافت کالا، پوشش دیون: ضمانت نامه‌ای است که بر اساس آن اقدام به اخذ اعتبار و یا دریافت کالا و یا به طور کلی پوشش دیون و جایگزین وجه نقد می‌شود.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی ۱:http://wetrade.ir/2017/08/22/letter-of-guarantee/

آدرس منبع فارسی ۲:https://www.bpi.ir/page/view/personalbond

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده