احتمال نکول (Probability of Default)

تعریف

احتمال نکول به احتمال ناتوانی وام‌گیرنده در ایفای تعهدات خود در زمان‌های مقرر گفته می‌شود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Default probability is the likelihood over a specified period, usually one year, that a borrower will not be able to make scheduled repayments. Default probability, or probability of default (PD), depends not only on the borrower's characteristics but also on the economic environment.

English Definition 2: Degree of certainty that a particular firm will go into default or a contractual party will not perform according to the contract.

English Definition 3: Probability of default (PD) is a financial term describing the likelihood of a default over a particular time horizon. It provides an estimate of the likelihood that a borrower will be unable to meet its debt obligations.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: احتمال نکول، احتمال اینکه قرض‌گیرنده در یک دوره زمانی مشخص، به طور مثال یک ساله، قادر به بازپرداخت در سررسیدهای از قبل تعیین شده نباشد. احتمال نکول نه تنها به ویژگی‌های قرض‌گیرنده بلکه به محیط اقتصادی نیز بستگی دارد.
  2. منبع دوم: احتمال نکول درجه‌ای از قطعیت است که در آن یک بنگاه خاص دچار نکول می‌شود و یا این که طرف مقابل بازپرداخت تعهدات خود را طبق قرارداد فی مابین انجام نمی‌دهد.
  3. منبع سوم: احتمال نکول اصطلاح مالی است که بیانگر احتمال عدم ایفاء تعهدات مالی در یک افق زمانی معین است. این احتمال، برآوردی از وضعیتی است که در آن قرض‌گیرنده امکان بازپرداخت تعهدات و بدهی را نداشته باشد.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.investopedia.com/terms/d/defaultprobability.asp

Reference address 2: http://www.businessdictionary.com/definition/default-probability.html

Reference address 3: https://encyclopedia.thefreedictionary.com/Probability+of+Default

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: احتمال نکول برآوردی از احتمال وقوع نکول در افق زمانی معین است. نکول عبارتست از عدم ایفای به‌موقع تمام یا قسمتی از تعهدات (قراردادی و قانونی). عدم ایفای تعهدات ممکن است از دلایلی همچون عدم تمایل، عدم توانایی مالی یا وجود موانع در انجام تسویه ناشی شود.

آدرس منابع فارسی

  1. آدرس منبع فارسی اول: شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا (۱۳۹۷)، واژه‌نامه تعاریف، تهران: شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده