صفحهٔ اصلی: تفاوت بین نسخه‌ها

 
(۴۶ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
 
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); DISPLAY:NONE;">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
 
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); DISPLAY:NONE;">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
 
<div id="mp-header" class="header" style="margin-bottom: 1em;"></div><div id="mp-right" class="content" style="width: 56%; float: right; padding-top: 1px;"><!-- مقاله برگزیده --><div id="mf-fa">{{صفحهٔ اصلی/بالا}}{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = معرفی|image = MaghalBargozideh-icon.png|style = right: -3px;}}<p>
 
<div id="mp-header" class="header" style="margin-bottom: 1em;"></div><div id="mp-right" class="content" style="width: 56%; float: right; padding-top: 1px;"><!-- مقاله برگزیده --><div id="mf-fa">{{صفحهٔ اصلی/بالا}}{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = معرفی|image = MaghalBargozideh-icon.png|style = right: -3px;}}<p>
برای دست‌اندرکاران و متخصصینی که در حوزه مالی و بانکی به فعالیت‌های حرفه‌ای و پژوهشی اشتغال دارند بسیار اهمیت دارد که درک مشترک و برداشت یکسانی از عبارات، واژگان و مفاهیم خاص این حوزه فراهم بوده و مرجع قابل اتکایی به این منظور وجود داشته باشد. اما برای حصول به درک مشترک لازم است تا محیطی برای هم‌اندیشی و هم‌افزایی دانش تخصصی و به اشتراک‌گذاری یافته‌های ایشان ایجاد گردد. این نیاز خصوصاً در [http://mabnaa.com/index.php پروژه مدرن‌سازی نظام بانکی] (مبنا) که با همکاری [https://www.mbri.ac.ir/ پژوهشکده پولی و بانکی] و [https://www.isc.co.ir/ شرکت خدمات انفورماتیک] انجام گرفت احساس شد و این سرآغازی بر شکل‌گیری پروژه ایجاد دانشنامه تخصصی پولی و بانکی بانکی‌پدیا گردید.  
+
برای دست‌اندرکاران و متخصصینی که در حوزه پولی و بانکی به فعالیت‌های حرفه‌ای و پژوهشی اشتغال دارند، بسیار اهمیت دارد که درک مشترک و برداشت یکسانی از عبارات، واژگان و مفاهیم خاص این حوزه فراهم بوده و مرجع قابل اتکایی به این منظور وجود داشته باشد. اما برای حصول به درک مشترک لازم است تا محیطی برای هم‌اندیشی و هم‌افزایی دانش تخصصی و به اشتراک‌گذاری یافته‌های ایشان ایجاد گردد. این نیاز خصوصاً در [http://mabnaa.com/index.php پروژه مدرن‌سازی نظام بانکی] (مبنا) که با همکاری [https://www.mbri.ac.ir/ پژوهشکده پولی و بانکی] و [https://www.isc.co.ir/ شرکت خدمات انفورماتیک] انجام گرفت احساس شد و این سرآغازی بر شکل‌گیری پروژه ایجاد دانشنامه تخصصی پولی و بانکی بانکی‌‌پدیا گردید.  
  
از آنجا که هدف  بانکی پدیا تهیهٔ یک دانشنامهٔ تخصصی است، وجود تعاریف دقیق و رعایت حدود و ثغور مفاهیم بسیار اهمیت دارد. بر این اساس برای درک درست ساختار سلسله‌مراتبی مفاهیم، در پروژهٔ  بانکی پدیا ارتباط مفاهیم به کمک خوشه‌های مفهو‌می تعریف می‌شود. براین‌اساس در بانکی پدیا هر مفهوم نه به‌عنوان مفهومی جداگانه، بلکه به‌صورت یک بلوک مفهو‌می مشتمل بر [[بلوک مفهومی و سایر مفاهیم پایه: والد مفهومی|والد]] - که بیانگر مفهو‌می است که واژهٔ موردنظر از آن نشئت گرفته و عام‌تر است - و [[بلوک مفهومی و سایر مفاهیم پایه|فرزندان]] که بر حالت‌های مختلف و صورت‌های متنوع در ذیل مفهوم موردنظر دلالت دارد، تعریف می‌شود. از ویژگی های مهم بانکی پدیا نمایش روابط سلسه مراتبی بین مفاهیم به صورت تصویری است.  
+
از آنجا که هدف بانکی پدیا تهیهٔ یک دانشنامهٔ تخصصی است، وجود تعاریف دقیق و رعایت حدود و ثغور مفاهیم بسیار اهمیت دارد. بر این اساس برای درک درست ساختار سلسله‌مراتبی مفاهیم، در پروژهٔ بانکی پدیا ارتباط مفاهیم به کمک خوشه‌های مفهو‌می تعریف می‌شود. بر این‌ اساس در بانکی پدیا هر مفهوم نه به‌عنوان مفهومی جداگانه، بلکه به‌صورت یک بلوک مفهو‌می مشتمل بر [[بلوک مفهومی و سایر مفاهیم پایه#.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.AF .D9.85.D9.81.D9.87.D9.88.D9.85|والد]] - که بیانگر مفهو‌می است که واژهٔ موردنظر از آن نشأت گرفته و عام‌تر است - و [[بلوک مفهومی و سایر مفاهیم پایه#.D9.81.D8.B1.D8.B2.D9.86.D8.AF.D8.A7.D9.86 .DB.8C.DA.A9 .D9.85|فرزندان]] که بر حالت‌های مختلف و صورت‌های متنوع در ذیل مفهوم موردنظر دلالت دارد، تعریف می‌شود. از ویژگی‌های مهم بانکی پدیا نمایش روابط سلسله‌مراتبی بین مفاهیم به صورت تصویری است.  
  
با نگاهی به مباحثی که اخیرا در عرصه [https://www.w3.org/standards/semanticweb/ وب معنایی]  Semantic Web  مطرح می‌شود می توان ادعا کرد که برای ارتباط بین مفاهیم دو رویکرد وجود دارد. نخست رویکرد متمایل به [[بلوک مفهومی و سایر مفاهیم پایه|تاکسونومی]] Taxonomy است که در آن تاکید بر روابط سلسه مراتبی است. دوم رویکرد [[بلوک مفهومی و سایر مفاهیم پایه|تیساروس]] Thesaurus است که در آن فارغ از روابط سلسله مراتبی هدف برشمردن همه گونه ارتباطات ممکن به صورت جامع و فراگیر می باشد.
+
با نگاهی به مباحثی که اخیراً در عرصه [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C وب معنایی] (Semantic Web) مطرح می‌شود می‌توان ادعا کرد که برای ارتباط بین مفاهیم دو رویکرد وجود دارد. نخست رویکرد متمایل به [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C تاکسونومی] (Taxonomy) است که در آن تأکید بر روابط سلسله مراتبی است. دوم رویکرد [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 تیساروس] (Thesaurus) است که در آن فارغ از روابط سلسله مراتبی هدف برشمردن همه گونه ارتباطات ممکن، به صورت جامع و فراگیر می‌باشد.
 
<p>
 
<p>
واقعیت آن است که هر دو این رویکردها در حوزه مالی و بانکی قابل استفاده می‌باشند. به عنوان مثال در زمینه تبادل اطلاعات مالی بر بستر وب از [http://www.modirinfo.com/content/5/3349/XBRL زبان توسعه پذیر کسب و کار] یا XBRL استفاده می‌شود که مبتنی بر تاکسونومی مفاهیم مالی است، حال آن که برای تعریف خصوصا ابزارها و محصولات مالی چارچوبی که اخیرا تعریف شده و در حال گسترش می‌باشد [http://iranbourseonline.net/fibogroup-details/ آنتولوژی صنعت مالی] یا FIBO می‌باشد که عمدتا مبتنی بر رویکرد تیساروس است. در این دانشنامه رویکرد ما تمرکز بر رابطه سلسله مراتبی بین مفاهیم است و از این رو رویکرد حاکم بر بانکی پدیا به روش تاکسونومی نزدیک‌تر است.</p><p>
+
واقعیت آن است که هر دو این رویکردها در حوزه پولی و بانکی قابل استفاده می‌باشند. به عنوان مثال در زمینه تبادل اطلاعات مالی بر بستر وب از [https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1 زبان توسعه پذیر کسب و کار] (XBRL) استفاده می‌شود که مبتنی بر تاکسونومی مفاهیم مالی است، حال آن که برای تعریف خصوصاً ابزارها و محصولات مالی چارچوبی که اخیراً تعریف شده و در حال گسترش می‌باشد، [https://edmcouncil.org/page/aboutfiboreview آنتولوژی صنعت مالی] (FIBO) می‌باشد که عمدتاً مبتنی بر رویکرد تیساروس است. در این دانشنامه رویکرد ما تمرکز بر رابطه سلسله‌مراتبی بین مفاهیم است و از این‌رو رویکرد حاکم بر بانکی پدیا به روش تاکسونومی نزدیک‌تر است.</p><p>
 
[[معرفی بانکی پدیا|اطلاعات بیشتر]]</p></p>
 
[[معرفی بانکی پدیا|اطلاعات بیشتر]]</p></p>
 
<div></div></div><!-- چگونه بانکی‌پدیا نویس شویم --><div id="mf-aw">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = ویژگی های نوشتار های تعریف و محتوی در بانکی پدیا|image = WikiMabnaa-icom.png|style = right: -3px;}}<div>
 
<div></div></div><!-- چگونه بانکی‌پدیا نویس شویم --><div id="mf-aw">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = ویژگی های نوشتار های تعریف و محتوی در بانکی پدیا|image = WikiMabnaa-icom.png|style = right: -3px;}}<div>
بانکی پدیا مجموعه ای از نوشتار های تعریف و نوشتار های محتوی است. در نوشتارهای تعریف تنها تلاش می‌شود تعریف دقیقی از مفاهیم ارایه شود. برای این منظور از حداقل دو منبع معتبر به زبان انگلیسی و یک منبع فارسی تعاریف نخست استخراج شده و سپس با نظر کارشناسان تعریف مطلوب استنتاج می‌گردد.   
+
بانکی پدیا مجموعه‌ای از نوشتارهای تعریف و نوشتارهای محتوا است. در نوشتارهای تعریف تنها تلاش می‌شود تعریف دقیقی از مفاهیم ارائه شود. برای این منظور از حداقل دو منبع معتبر به زبان انگلیسی و یک منبع فارسی تعاریف نخست استخراج شده و سپس با نظر کارشناسان تعریف مطلوب استنتاج می‌گردد.   
  
در نوشتارهای محتوی نیز مطالب با تعریف مفاهیم آغاز می‌شود که این بار این تعاریف به شکل تفصیلی و با شرح بیشتر ارایه می‌شوند. تعریف در این نوشتارها بر اساس نگرش فیلسوف شهیر ایرانی ملاصدرا به دو صورت تعریف به رسم و تعریف به حد هستند. در تعریف به رسم علاوه بر اشاره به رابطه هر مفهوم با مفهوم عام‌تر تاکید بر ویژگی‌های خاص هر مفهوم است حال آن که در تعریف به حد تاکید بر تمایز یک مفهوم در برابر مفاهیم هم ارز می‌باشد.  
+
در نوشتارهای محتوا نیز مطالب با تعریف مفاهیم آغاز می‌شود که این بار این تعاریف به شکل تفصیلی و با شرح بیشتر ارائه می‌شوند. تعریف در این نوشتارها بر اساس نگرش فیلسوف شهیر ایرانی ملاصدرا به دو صورت تعریف به رسم و تعریف به حد هستند. در تعریف به رسم علاوه بر اشاره به رابطه هر مفهوم با مفهوم عام‌تر تأکید بر ویژگی‌های خاص هر مفهوم است، حال آن که در تعریف به حد تأکید بر تمایز یک مفهوم در برابر مفاهیم هم‌ارز می‌باشد.  
  
</div></div><!-- درون‌مایه --><div id="mf-fc">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = اصلاح یا معرفی مفاهیم در تازه های مقررات|image = Ghanoon-icon.png|style = right: -3px;}}
+
</div></div><!-- درون‌مایه --><div id="mf-fc">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = قوانین، مقررات بخشنامه ها و رهنمودها|image = Ghanoon-icon.png|style = right: -3px;}}
  
*اصلاح مفهوم " سرمایه گذاری" و محدود نمودن آن به سرمایه گذاری های بی واسطه در نسخه اصلاحی دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري  [file:///C:/Users/user/Downloads/31434%202.pdf]
+
*[[قانون پولی و بانکی کشور]]
<div style="padding: 0 0.5em;"></div></div></div><div id="mp-left" class="aside" style="border-radius: 0.5em; width: 40%; float: left; border: 1px solid #a7d7f9; box-sizing: border-box; padding: 0 1em 1em; background: #d3d3d3;"><div id="mf-fp">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = نوشتار منتخب|image = Biamoozim.png|style = right: -3px;letter-spacing: -1px;}}[[نوشتار محتوا:بانک(Bank)]]
+
*[[قانون عملیات بانكی بدون ربا]]
[[نوشتار محتوا:کارت اعتباری(Credit Card)]]
+
*[[آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی]]
 
+
<div style="padding: 0 0.5em;"></div></div></div><div id="mp-left" class="aside" style="border-radius: 0.5em; width: 40%; float: left; border: 1px solid #a7d7f9; box-sizing: border-box; padding: 0 1em 1em; background: #d3d3d3;"><div id="mf-fp">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = نوشتار منتخب|image = Biamoozim.png|style = right: -3px;letter-spacing: -1px;}}[[نوشتار محتوا:بانک (Bank)]]
[[نوشتار محتوا:کارت اعتباری(Credit Card)]]
+
[http://bankipedia.ir/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7:%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_(Credit_Card) نوشتار محتوا:کارت اعتباری (Credit Card)]
  
 
[[نوشتار محتوا:اعتبارات اسنادی (Letter of Credit)]]
 
[[نوشتار محتوا:اعتبارات اسنادی (Letter of Credit)]]
  
[[نوشتار محتوا:ثبات مالی (Financial Stability)]]{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = معرفی چهره های ماندگار نظام بانکی|image = Person-icon.png|style = right: -3px;}}{{صفحهٔ اصلی/معرفی چهره بانکی}}
+
[[نوشتار محتوا:ثبات مالی (Financial Stability)]]
</div><div id="mf-con">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = بانکی میدیا|image = DaroonMayeh-icon.png|style = right: -3px;}}در این بخش فایل های مدیا قرار خواهد گرفت
+
</div><div id="mf-con">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = بانکی مدیا|image = DaroonMayeh-icon.png|style = right: -3px;}}{{Widget:Video}}</div>{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = تازه های نشر|image = DaroonMayeh-icon.png|style = right: -3px;}}{{صفحهٔ اصلی/آشنایی با قوانین بانکی}}
</div>{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = تازه های نشر|image = DaroonMayeh-icon.png|style = right: -3px;}}{{صفحهٔ اصلی/آشنایی با قوانین بانکی}}
 
 
</div><div class="footer" style="clear: both; padding-top: 1em;"><div id="mf-fp"> </div>{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = وب معنایی (Semantic Web)|image = Mabnaa-icon.png|style = right: -3px;}}{{وب معنایی}}<div id="mp-ol">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = پیوند|image = Mabnaa-icon.png|style = right: -3px;}}<div style="padding: 0 0.5em;">{{پیوند}}<div id="mp-ol">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = حامیان|image = Mabnaa-icon.png|style = right: -3px;}}<div style="padding: 0 0.5em;">
 
</div><div class="footer" style="clear: both; padding-top: 1em;"><div id="mf-fp"> </div>{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = وب معنایی (Semantic Web)|image = Mabnaa-icon.png|style = right: -3px;}}{{وب معنایی}}<div id="mp-ol">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = پیوند|image = Mabnaa-icon.png|style = right: -3px;}}<div style="padding: 0 0.5em;">{{پیوند}}<div id="mp-ol">{{صفحهٔ اصلی/عنوان|title = حامیان|image = Mabnaa-icon.png|style = right: -3px;}}<div style="padding: 0 0.5em;">
 
{{صفحهٔ اصلی/حامیان}}
 
{{صفحهٔ اصلی/حامیان}}
 
</div></div></div>
 
</div></div></div>

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۰:۵۸

2bankipedia.jpg
معرفی

برای دست‌اندرکاران و متخصصینی که در حوزه پولی و بانکی به فعالیت‌های حرفه‌ای و پژوهشی اشتغال دارند، بسیار اهمیت دارد که درک مشترک و برداشت یکسانی از عبارات، واژگان و مفاهیم خاص این حوزه فراهم بوده و مرجع قابل اتکایی به این منظور وجود داشته باشد. اما برای حصول به درک مشترک لازم است تا محیطی برای هم‌اندیشی و هم‌افزایی دانش تخصصی و به اشتراک‌گذاری یافته‌های ایشان ایجاد گردد. این نیاز خصوصاً در پروژه مدرن‌سازی نظام بانکی (مبنا) که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی و شرکت خدمات انفورماتیک انجام گرفت احساس شد و این سرآغازی بر شکل‌گیری پروژه ایجاد دانشنامه تخصصی پولی و بانکی بانکی‌‌پدیا گردید.

از آنجا که هدف بانکی پدیا تهیهٔ یک دانشنامهٔ تخصصی است، وجود تعاریف دقیق و رعایت حدود و ثغور مفاهیم بسیار اهمیت دارد. بر این اساس برای درک درست ساختار سلسله‌مراتبی مفاهیم، در پروژهٔ بانکی پدیا ارتباط مفاهیم به کمک خوشه‌های مفهو‌می تعریف می‌شود. بر این‌ اساس در بانکی پدیا هر مفهوم نه به‌عنوان مفهومی جداگانه، بلکه به‌صورت یک بلوک مفهو‌می مشتمل بر والد - که بیانگر مفهو‌می است که واژهٔ موردنظر از آن نشأت گرفته و عام‌تر است - و فرزندان که بر حالت‌های مختلف و صورت‌های متنوع در ذیل مفهوم موردنظر دلالت دارد، تعریف می‌شود. از ویژگی‌های مهم بانکی پدیا نمایش روابط سلسله‌مراتبی بین مفاهیم به صورت تصویری است.

با نگاهی به مباحثی که اخیراً در عرصه وب معنایی (Semantic Web) مطرح می‌شود می‌توان ادعا کرد که برای ارتباط بین مفاهیم دو رویکرد وجود دارد. نخست رویکرد متمایل به تاکسونومی (Taxonomy) است که در آن تأکید بر روابط سلسله مراتبی است. دوم رویکرد تیساروس (Thesaurus) است که در آن فارغ از روابط سلسله مراتبی هدف برشمردن همه گونه ارتباطات ممکن، به صورت جامع و فراگیر می‌باشد.

واقعیت آن است که هر دو این رویکردها در حوزه پولی و بانکی قابل استفاده می‌باشند. به عنوان مثال در زمینه تبادل اطلاعات مالی بر بستر وب از زبان توسعه پذیر کسب و کار (XBRL) استفاده می‌شود که مبتنی بر تاکسونومی مفاهیم مالی است، حال آن که برای تعریف خصوصاً ابزارها و محصولات مالی چارچوبی که اخیراً تعریف شده و در حال گسترش می‌باشد، آنتولوژی صنعت مالی (FIBO) می‌باشد که عمدتاً مبتنی بر رویکرد تیساروس است. در این دانشنامه رویکرد ما تمرکز بر رابطه سلسله‌مراتبی بین مفاهیم است و از این‌رو رویکرد حاکم بر بانکی پدیا به روش تاکسونومی نزدیک‌تر است.

اطلاعات بیشتر

ویژگی های نوشتار های تعریف و محتوی در بانکی پدیا

بانکی پدیا مجموعه‌ای از نوشتارهای تعریف و نوشتارهای محتوا است. در نوشتارهای تعریف تنها تلاش می‌شود تعریف دقیقی از مفاهیم ارائه شود. برای این منظور از حداقل دو منبع معتبر به زبان انگلیسی و یک منبع فارسی تعاریف نخست استخراج شده و سپس با نظر کارشناسان تعریف مطلوب استنتاج می‌گردد.

در نوشتارهای محتوا نیز مطالب با تعریف مفاهیم آغاز می‌شود که این بار این تعاریف به شکل تفصیلی و با شرح بیشتر ارائه می‌شوند. تعریف در این نوشتارها بر اساس نگرش فیلسوف شهیر ایرانی ملاصدرا به دو صورت تعریف به رسم و تعریف به حد هستند. در تعریف به رسم علاوه بر اشاره به رابطه هر مفهوم با مفهوم عام‌تر تأکید بر ویژگی‌های خاص هر مفهوم است، حال آن که در تعریف به حد تأکید بر تمایز یک مفهوم در برابر مفاهیم هم‌ارز می‌باشد.

بانکی مدیا


تازه های نشر

کتاب «بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل» برای مدیریت اقتصاد با هدف نیل به رشد و توسعه باثبات و پایدار در سطح جهانی و بررسی تجربه بانکداری مرکزی در ایران در چهار بخش با عناوین مقدمه ای بر بانک مرکزی، ثبات پولی، ثبات مالی و حفظ ثبات پولی و مالی توسط آقای دکتر احمد عزیزی و خانم فاطمه نوربخش ترجمه شده است

BookAzizi.jpg


این کتاب تالیف دکتر سید احمد جلالی نایینی است و در پنج بخش تنظیم شده است که عبارتند از: «نظریه‌های سیاست پولی»، «چهارچوب و سازوکار سیاست‌گذاری پولی در چند کشور منتخب»، «آزمون تابع واکنش سیاست پولی در ایران»، «ارزیابـی ظرفیت سیاست‌گذاری و عملکرد سیاست پولی در ایران» و «آسیب‌شناسی عملکرد سیاست پولی و یک چهارچوب پیشنهادی برای سیاست‌گذاری». هدف اصلی این کتاب، ارزیابی عملکرد سیاست‌گذار پولی در اقتصاد ایران از ابعاد و جنبه‌های مختلف در دوره زمانی ۱۳۶۹-۱۳۹۰ است
BookNaeini.jpg
اطلاعات بیشتر