بانکداری مرکزی

این کمیته به معرفی بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، می‌پردازد. این حوزه، کلیه سیاست‌ها و ابزارهای بانک مرکزی را برای حفظ ثبات پولی و ثبات مالی کشور در برمی گیرد.