بلوک مفهومی و سایر مفاهیم پایه

دانشنامه تخصصی بانکی پدیا[ویرایش | ویرایش مبدأ]

به مجموعه‌ای از صفحات اعم از نوشتار‌های تعریف و نوشتارهای محتوا اطلاق می‌گردد که با هدف افزایش آگاهی و دانش دست‌اندرکاران نظام مالی و بانکی کشور و فراهم آوردن امکان تعامل آن‌ها و درک مشترک از کسب و کار بانکی، به روش‌ها و استانداردهای بین‌المللی موجود در این حوزه توسط کاربران تأیید شده تهیه و مورد ویرایش قرار می‌گیرد تا نهایتاً برای استفاده عموم در اینترنت انتشار ‌یابد.

نوشتار تعریف[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نوشتاری است که تعریفی دقیق و مختصر بر اساس حداقل دو منبع خارجی معتبر و یک منبع داخلی توسط کارشناسان حوزه مورد نظر تهیه شده و به تأیید کمیته داوری رسیده باشد از واژه مورد نظر ارائه می دهد.

نوشتار محتوا[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نوشتار محتوا نوشتاری است که برای یک بلوک مفهومی تهیه شده و در آن‌ رابطه سلسله مراتبی بین مفاهیم به صورت نمایشی و نوشتاری تشریح می‌گردد. در نوشتارهای محتوی برای واژگان تخصصی و سیر تکوین، جایگاه در صنعت، حالت‌ها و انواع بر پایه فهرست مطالب (Table of Content) و بر اساس الگوی بانکی پدیا ارائه می‌شوند. برای انتشار نوشتار محتوا لازم است تا نوشتارها علاوه بر تأیید مسئولان دامنه، تأیید کمیته داوری را نیز اخذ نمایند.

خوشهٔ مفهومی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

منظور از خوشه‌های مفهو‌می مجموعه‌ای از بلوک‌های مفهو‌می است که در آن مفاهیم در ارتباط سلسله‌مراتبی با هم قرار دارند و روابط آن‌ها در طول و عرض یکدیگر تبیین و بر اساس معیار‌های مختلف دسته‌بندی ‌می‌شوند.

بلوک مفهومی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

واحد پایه‌ای دانشنامه تخصصی بانکی پدیا بلوک مفهو‌می است که برای هر مفهوم، مجموعه‌ای از مفاهیم را که در ارتباط بی‌واسطهٔ سلسله‌مراتبی با آن قرار دارند، دربر ‌می‌گیرد. منظور از رابطه بی واسطه سلسله مراتبی روابط والد، هم ارز و فرزندان است که برای هر مفهوم به طور جداگانه تعریف می شود.

والد مفهوم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

بیانگر مفهو‌می است که واژهٔ موردنظر از آن نشأت گرفته و عام‌تر است به عبارت دیگر والد یک مفهوم به مفهوم عام‌تری دلالت دارد که آن مفهوم حالت یا نوع خاصی از آن به شمار می‌رود.

مفاهیم هم ارز[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مفاهیم هم ارز هر چند در مفهوم والد با هم اشتراک دارند، اما هر یک حالت خاصی از مفهوم والد را نشان می‌دهند.

فرزندان یک مفهوم[ویرایش | ویرایش مبدأ]

هر مفهوم بر اساس معیارهای مختلف می‌تواند به مفاهیمی دسته‌بندی گردد که زیر مجموعه مفهوم مورد نظر بشمار می‌آیند. این فرزندان بر حالت‌های مختلف و صورت‌های متنوع در ذیل مفهوم موردنظر دلالت دارند.

بعد(Dimension)[ویرایش | ویرایش مبدأ]

منظور معیار و مبنایی است که بر آن اساس مفاهیم را می‌توان دسته‌بندی کرد. به عنوان مثال مفهوم بانک از بعد مالکیت به بانک‌های خصوصی، دولتی یا خارجی قابل دسته‌بندی است.