مقررات، قوانین و استاندارد‌ها

این حوزه کاری به طبقه‌بندی حوزه قوانین و مقررات می‌پردازد. به طوری که اکثر مواردی که به صورت قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و یا بخش‌نامه در سطح نظام پولی و مالی با تمرکز بر قوانین بانکی مطرح است را بیان و طبقه‌بندی می‌کند. در این بخش سعی می‌شود تا به قوانین و مقررات نگاهی به روز و بر اساس نیازهای جاری سیستم پولی و بانکی کشور داشت. در این دامنه همچنین، چارچوب‌های اطلاعاتی و استانداردهای جهانی مرتبط با بانکداری همچون بازل ۲ و IFRS ارائه می‌گردند.