مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

این حوزه کاری به نهادها و ابزارهای مبارزه با جرائم مالی خصوصاً موضوعاتی چون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در دهه اخیر در صنعت مالی و بانکی اهمیت بسزایی یافته است می‌پردازد. برای کشور ما که در نظام بانکی سعی در هماهنگی و انطباق بیشتر با شرایط بین المللی را دارد این مباحث اولویت بالایی دارد و نیاز با تدقیق و تشریح مفاهیم بکار رفته در این حوزه بیشتر احساس می‌شود.