ساختار اجرایی

کمیته راهبری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

کمیته راهبری بالاترین رکن راهبری و نظارت دانشنامه بانکی پدیا و متشکل از نمایندگان پژوهشکده و شرکت می‌باشد. وظیفه اصلی کمیته راهبری، تعیین خط‌مشی‌ها و رهنمودهای اصلی و همچنین نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها است. این کمیته شامل ۳ عضو می‌باشد که اعضای آن شامل نمایندگان شرکت و پژوهشکده و یک نفر متخصص در زمینه مسائل پول و بانک می‌باشد که با توافق طرفین مزبور تعیین می‌شود.

وظایف اصلی کمیته راهبری عبارتند از:

 • تعیین و تأیید خط مشی‌های بانکی پدیا 
 • تعیین و تأیید رهنمودهای بانکی پدیا 
 • تعیین اعضای کمیته داوری و حدود اختیارات آن
 • تعیین مدیر دانشنامه و حدود اختیارات آن

مدیر دانشنامه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

اقدامات و فعالیت‌های اجرایی برای تهیه دانشنامه بر عهده پژوهشکده بوده و پژوهشکده نماینده تام الاختیار خود را به عنوان مدیر پروژه به شرکت معرفی می‌نماید. مدیر پروژه وظیفه انجام پروژه بر اساس سیاست‌ها و رهنمودهای کمیته راهبری بر عهده داشته و موظف است گزارش پیشرفت پروژه را به طور منظم به شرکت و کمیته راهبری ارائه نماید. مدیر دانشنامه بدون حق رأی دبیر کمیته داوری می‌باشد.

وظایف اصلی مدیر دانشنامه عبارتند از:

 • مدیریت اجرایی دانشنامه بر اساس رهنمودها و سیاست‌های کمیته راهبری
 • گزارش‌دهی دوره‌ای اقدامات انجام شده به کمیته راهبری
 • پیشنهاد اعضای کمیته داوری
 • تعیین افراد فعال در دانشنامه و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها

کمیته های داوری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

کمیته داوری به‌منظور نظارت مستمر بر کیفیت نوشتارها، تأیید نوشتارهای محتوا، تأیید کلان رده‌ها و رسیدگی به اختلافات بین نویسندگان و راهبران دانشنامه، پیشنهاد تغییر در رویه‌ها و سیاست‌ها و همچنین تعیین معیارهای تخصصی رتبه‌بندی کاربران و سطح‌بندی نوشتارهای ایجاد شده است. این کمیته متشکل از حداقل ۳ نفر نمایندگان خبرگان و متخصصان حوزه پولی و مالی است و اعضای آن با پیشنهاد مدیر پروژه برای حوزه های مختلف تعیین می‌گردند.

وظایف اصلی این کمیته عبارتند از

 • داوری و حل اختلاف بین نویسندگان و راهبران دامنه در بانکی پدیا  
 • تعیین کلان رده‌ها در بانکی پدیا 
 • تأیید نوشتارهای بانکی پدیا
 • تأیید دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بانکی پدیا
 • تأیید نوشتارهای محتوا

راهبران دامنه یا ناظران[ویرایش | ویرایش مبدأ]

راهبران دامنه یا ناظران، یکی از فعال‌ترین گروه‌های کاربری می‌باشند. این گروه کاربری شامل چندین عضو است و هر دامنه یک راهبر ارشد جهت امر مدیریت تصمیمات در حوزه تخصصی خواهد داشت. اعضای گروه راهبران دامنه که افرادی توانا و متخصص در دامنه مورد نظر می‌باشند، توسط مدیر پروژه تعیین می‌شوند و وظیفه بررسی و تأیید محتوایی نوشتارهای تعریف و محتوای دانشنامه برای انتشار را بر عهده دارند. فعالیت راهبران دامنه با مدیریت مدیر پروژه از طریق دبیرخانه بوده و تأیید نهایی خروجی ها توسط کمیته داوری انجام می‌گیرد. دبیر گروه راهبران دامنه از طرف مدیر دانشنامه تعیین و وظیفه هماهنگی با دبیرخانه را بر عهده دارد.

وظایف گروه راهبران دامنه عبارتند از:

 • پیاده‌سازی معیارهای رتبه‌بندی کاربران بانکی پدیا (تعیین شده توسط کمیته داوری)
 • پیاده‌سازی معیارهای سطح بندی نوشتارهای بانکی پدیا (تعیین شده توسط کمیته داوری)
 • معرفی منابع معتبر به نویسندگان
 • ارجاع موارد اختلاف بین نویسندگان به کمیته داوری
 • حذف و یا بازگرداندن نوشتارها
 • تأیید یا رد نوشتارهای تعریف

مجریان[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ویکی‌بان‌ها یا مجریان، افرادی مسلط به خط‌مشی‎ها، رهنمودها و اصول ویرایشی و نگارشی بانکی پدیا می‌باشند که به طور مستقل و با با همکاری کاربران وظیفه تهیه صفحات نوشتار را بر عهده دارند. هر دامنه چندین ویکی‌بان مختص به خود را دارا می‌باشد که وظیفه اصلی آنها تهیه و تدوین نوشتار ها با حفظ ساختار نوشتارها و همچنین اطمینان از تحقق کلیه خط‌مشی‌ها و رهنمودهای بانکی پدیا  می‌باشد. ویکی‌بان‌ها توسط مدیر دانشنامه تعیین می‌شوند و تحت نظارت مدیران دامنه فعالیت می‌کنند. برای جلسات هماهنگی ویکی‌بانان دبیری از طرف مدیر دانشنامه تعیین می‌گردد که وظیفه هماهنگی ویکی‌بانان با دبیرخانه را بر عهده دارد.

توسعه‌دهندگان و پشتیبانی فنی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مسئولیت ایجاد و توسعه بستر و زیرساخت‌های فنی دانشنامه برخط با الگوبرداری از ویکی‌پدیا با بهره‌برداری از نرم‌افزار ‌مدیا ویکی و پشتیبانی از آن به ‌عهده این گروه است. طراحی و راه‌اندازی روبات‌های مختلفی که برخی از وظایف مربوط به نگهداری و ارتقای نوشتارها را انجام می‌دهند، گروه می‌باشد. این بخش تحت نظر مدیریت پروژه فعالیت می‌نماید و ممکن است برون سپاری شود. مسئول بخش پشتیبانی فنی از طرف مدیر دانشنامه تعیین و شده و مسئولیت هماهنگی با دبیرخانه را بر عهده دارد.

دبیرخانه، تحریریه و اپراتورها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دبیرخانه فیزیکی یا مجازی انجام امور ارتباطات و هماهنگی و همچنین مسئولیت ایجاد، گردآوری منابع، ثبت اطلاعات، اعطای اجازه دسترسی، ویرایش و نشر نوشتارها را برعهده دارد. این بخش تحت نظر مدیریت پروژه فعالیت می‌نماید. اپراتورها نیز وظیفه نگارش، اصلاح و ویرایش متن‌ها و گردآوری اطلاعات مورد نیاز ویکی‌بانان و راهبران پروژه را بر عهده دارند. این بخش تحت نظر مدیریت تحریریه فعالیت می‌نماید که توسط مدیر دانشنامه تعیین می‌گردد. این بخش نیز به طور بخشی یا کلی می‌تواند برون‌سپاری شود.