استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی کامل (Full IFRS)

تعریف

IFRS کامل برای تامین نیازهای سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته‌شده در در بازارهای سرمایه عمومی طراحی شدند.. این در حالی است که کاربران صورت های مالی بنگاه های کوچک و متوسط عموما دارای نیازهای مشابه نیستند و بیشتر بر جریانات نقدی کوتاه مدت تر، نقدینگی، قدرت ترازنامه، پوشش بهره و مسائل مربوط به توانگری مالی این بنگاه ها متمرکز می شوند. از این رو  IFRS کامل باری اضافی بر بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل می کند زیرا حاوی موضوعات و دستورالعمل های جزئی است که عموما به بنگاه های کوچک و متوسط و مرتبط نمی شود.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: The International Accounting Standards Board (IASB), founded in 2001 as a successor of the International Accounting Standards Committee (IASC) and including 14 members, which is responsible for the development of the International Financial Reporting Standards (IFRS) wanted to create “understandable and enforceable global accounting standards that require high quality, transparent and comparable information in financial statements and other financial reporting to help participants in the various capital markets of the world and other users of the information to make economic decisions.” (Preface to IFRS No. 6).

English Definition 2: Nature of the simplifications in IFRS for SMEs compared to full IFRS:

1. Some topics in full IFRSs are omitted because they are not relevant to typical SMEs

2. Some accounting policy options in full IFRSs are not allowed because a more simplified method is available to SMEs

3. Simplification of many of the recognition and measurement principles that are in full IFRSs

4. Substantially fewer disclosures

5. Simplified redrafting process and timescales

English Definition 3: Full IFRS were designed to meet the needs of equity investors in companies in public capital markets. Users of the financial statements of SMEs (or private companies in the U.S.) don't generally have those same needs. Rather, users of the financial statements of SMEs are more focused on shorter-term cash flows, liquidity, balance sheet strength, interest coverage and solvency issues. Also, full IFRS impose a burden on SME preparers in that full IFRS contains topics and detailed implementation guidance that generally are not relevant to SMEs. This burden has been growing as IFRS have become more detailed.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) که در سال 2001 به عنوان جایگزین کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی (IASC) بوده و شامل 14 عضو می باشد مسئول توسعه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) است و خواهان ایجاد استانداردهای حسابداری جهانی قابل درک و لازم الاجرا بوده و نیاز به اطلاعات باکیفیت، شفاف و قابل مقایسه در صورت های مالی و سایر گزارشات مالی برای کمک به اعضاء بازارهای سرمایه متنوع دنیا و سایر کاربران اطلاعات جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی داسته است(پیشگفتار IFRS شماره 6).

منبع دوم: ماهیت ساده سازی های انجام‌شده در  IFRS برای بنگاه ای  کوچک و متوسط در مقایسه با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی کامل عبارتند از:

1.حذف برخی موضوعات در IFRS کامل به  دلیل مرتبط نبودن به بنگاه های کوچک و متوسط و کوچک.

2.مجاز شمرده نشدن برخی گزینه های سیاست حسابداری در IFRS کامل به  دلیل در دسترس بودن روش ساده تر برای بنگاه های کوچک و متوسط.

3.ساده سازی بسیاری از اصول شناسایی و اندازه گیری در IFRS کامل.

4.موارد افشاء عمدتا کمتر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط

5.فرآیند تهیه پیش نویس مجدد  مقیاس های زمانی ساده‌تر برای بنگاه‌های کوچک و متوسط

منبع سوم: IFRS کامل برای تامین نیازهای سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته‌شده در بازارهای سرمایه عمومی طراحی شدند. کاربران صورت های مالی بنگاه های کوچک و متوسط و(یا شرکت های خصوصی در ایالات متحده) عموما دارای نیازهای مشابه نیستند چون آنها  بیشتر بر جریانات نقدی کوتاه مدت تر، نقدینگی، قدرت ترازنامه، پوشش بهره و مسائل مربوط به توانگری مالی شرکت متمرکز می شوند. همچنین IFRS کامل بار اضافی را بر بنگاه های کوچک و متوسط تحمیل می کند زیرا IFRS کامل  حاوی موضوعات و دستورالعمل های پیاده سازی جزئی است که عموما به بنگاه های متوسط و کوچک مرتبط نمی شوند. این بار اضافی با پرداختن IFRS کامل به مسائل جرئی تر بیشتر شده است.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: Anita Wegmann (2009), Main Differences between full IFRS and IFRS for SMEs International Financial Accounting (7.5 ETCS credits), D-level thesis, Faculty of Economy, Communication and IT.

Reference Address 2: https://www.pkf.com/media/10031229/ifrs-for-sme-brochure.pdf

Reference Address 3: https://www.ifrs.com/overview/IFRS_SMES/IFRS_SMES_FAQ.html

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی اول: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کامل برای رفع نیازهای سرمایه‌گذاران سهام در بازارهای سرمایه عمومی طراحی‌ شده است. استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کامل این مسئولیت را بر تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی واحدهای کوچک و متوسط تحمیل می‌کند که محتویات موضوعات و جزییات پیاده‌سازی که به‌ طور کلی به واحدهای کوچک و متوسط مربوط نیست، بر عهده آن‌هاست.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی اول: https://www.sepidarsystem.com/blog/ifrs-for-sme/

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده