تأمین مالی اسناد دریافتنی (Receivable Financing)

تعریف

تأمین مالی اسناد دریافتنی در زمره انواع خدمات تأمین مالی قرار می‌گیرد که نوعی از تبدیل به اوراق بهادار کردن است و به مشتریان بانک امکان می‌دهد تا جریان وجوه نقد خود را ازطریق حساب‌های دریافتنی، تبدیل فاکتور قطعی به وجه نقد، تضمین کنند به جای آن که منتظر خریدار بمانند تا پرداخت بابت اسناد مذکور را در سررسید معین انجام دهند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: Accounts receivable financing is a type of asset-financing arrangement in which a company receives immediate financing by transferring its receivables—outstanding invoices or money owed by customers—to a factoring company.

English Definition 2: Receivables Financing (ARF) allows for bank’s client to improve their cash flow by converting their accounts receivables, invoices into cash, instead of waiting for their buyers to pay on maturity day.

English Definition 3: Using amounts owed by customers as collateral in raising a secured short-term loan on a one-time or on a continuous basis. In case of a default, the lender has the right to collect receivables directly from the named debtors of the firm.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: تأمین مالی اسناد دریافتنی، نوعی تأمین مالی دارایی است که در آن شرکت با در یافت خدمات مربوط به تأمین مالی فوری از طریق انتقال اسناد دریافتنی مانند فاکتور قطعی یا انتقال وجه بدهی به مشتریان اقدام می‌کند.
  2. منبع دوم: تأمین مالی اسناد دریافتنی، به مشتریان بانک امکان می‌دهد تا جریان وجوه نقد خود را ازطریق حساب‌های دریافتنی، تبدیل فاکتور قطعی به وجه نقد، تضمین کنند به جای آن که منتظر خریدار بمانند تا پرداخت بابت اسناد مذکور را در سررسید معین انجام دهند.
  3. منبع سوم: در تأمین مالی از طریق اسناد دریافتنی، با استفاده از مبالغی که به عنوان وثیقه در تأمین تسهیلات کوتاه‌مدت به صورت یک‌جا یا به طور مستمر در طول زمان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، امکان تأمین مالی از این طریق ایجاد خواهد شد. در شرایطی که نکول اتفاق می‌افتد، قرض‌دهنده حق دارد تا اسناد دریافتنی را از بدهکاران شرکت جمع‌آوری کند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

  • Reference Address 1:

https://www.investopedia.com/terms/a/accountsreceivablefinancing.asp

  • Reference Address 2: https://www.premiumit.com/product_arf.jsp?gclid=CjwKCAjwscDpBRBnEiwAnQ0HQHdNeq_DHOed7syWzrhjl8RQy22LNNhugILRmaMCJekizMsN35djVRoC0sIQAvD_BwE
  • Reference Address 3: http://www.businessdictionary.com/definition/accounts-receivable-financing.html

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: در اين روش فرآيند وام‌دهی در مقابل سبدی از حساب‌های دریافتنی شرکت (به‌عنوان وثیقه) صورت می‌گیرد. این روش نوعی تبدیل به اوراق بهادار کردن به‌شمار می‌رود.
  2. تعریف فارسی دوم: در این روش فرآیند وام دهی در مقابل جریان نقدی ناشی از درآمدهای یک فعالیت تجاری (نظیر هتل‌های زنجیره‌ای) از طریق تمركز دریافت وجوه صورت می‌گیرد.

آدرس منابع فارسی

  1. آدرس منبع فارسی اول: عبده تبریزی (۱۳۹۱)، تأمین مالی ساختاریافته پروژه‌ها، پنجمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
  2. آدرس منبع فارسی دوم: پرویزیان، کوروش و ندا آذرخش (۱۳۸۸)، تأمین مالی ساختار یافته، ماهنامه بانک توسعه صادرات، شماره ۸۱.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده