رژیم نرخ ارز شناور مستقل (Independent floating exchange regime)

تعریف

در رژیم نرخ ارز شناور مستقل، ارزش ارز به طور کامل از طریق نیروهای عرضه و تقاضای بازار و بدون دخالت دولت تعیین می شود. این نوع نرخ ارز را نرخ ارز خالص نیز می نامند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: A clean float, also known as a pure exchange rate, occurs when the value of a currency, or its exchange rate, is determined purely by supply and demand in the market.

English Definition 2: Floating exchange rate systems in which value of a currency is determined entirely by the market forces of demand and supply, without any government interference. Also called pure exchange rate.

English Definition 3: A system in which exchange rates are determined by market forces rather than by government intervention or restrictions.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

منبع اول: رژیم نرخ ارز کاملاً شناور که نرخ ارز خالص نیز نامیده می‌شود، زمانی اتفاق می افتد که ارزش ارز یا نرخ ارز صرفاُ از طریق عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود.

منبع دوم: رژیم نرخ ارز شناور مستقل، نوعی نظام ارزی شناور است که ارزش ارز در آن به طور کامل از طریق نیروهای عرضه و تقاضای بازار و بدون دخالت دولت تعیین می شود. این نوع نرخ ارز را نرخ ارز خالص نیز می نامند.

منبع سوم: رژیم نرخ ارز شناور مستقل به مفهوم سیستمی است که در آن، نرخ های ارز به جای مداخله و محدودیت های دولت توسط نیروهای بازار تعیین شوند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

Reference Address 1: https://www.investopedia.com/terms/clean-float.asp

Reference Address 2: : http://www.businessdictionary.com/definition/clean-float.html

Reference Address 3: https://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/clean-float/

متون منتخب از منابع فارسی

تعریف فارسی اول: در رژیم نرخ ارز شناور مستقل، نرخ ارز در بازار بر اساس عرضه و تقاضای روزانه ارز و با دخالت کم یا بدون دخالت رسمی تعیین می‌شود. به ذخایر رسمی یا نیازی نیست یا نیاز به آن کم است. رژیم نرخ ارز هیچ محدودیتی را بر اساس سیاست‌های پولی اعمال نمی‌کند و اغلب از چارچوب هدفگذاری نرخ تورم پیروی می‌شود.

تعریف فارسی دوم: در این رژیم هیچگونه دخالتی برای اثرگذاری بر بازار ارز انجام نمی‌شود.

آدرس منابع فارسی

آدرس منبع فارسی اول: عاطفی‌منش، رویا (۱۳۹۴)، نگاهی به طبقه‌بندی رژیم‌های نرخ ارز در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و توصیه‌هایی برای رژیم ارزی ایران، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 10، به نقل از:

Ghosh, A.R. , A.M. Gulde & H. Wolf (2002)," Exchange Rate Regimes: Choices and Consequences", London, MIT Press.

آدرس منبع فارسی دوم: بهادر، علی (۱۳۹۴)، نظام‌های ارزی؛‌ دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادی، مقاله مروری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده