ریسک در نهادهای مالی (Risk in Financial Institute)

تعریف

ریسک در نهادهای مالی یک نوع عدم‌قطعیت قابل محاسبه و به معنای احتمال کمتر بودن بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری از بازدهی مورد انتظار آن است.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

English Definition 1: The probability that an actual return on an investment will be lower than the expected return.

English Definition 2: In finance and investing, risk often refers to the chance an outcome or investment's actual gains will differ from an expected outcome or return. Risk includes the possibility of losing some or all of an original investment.

English Definition 3: In finance, risk is the chance that the return achieved on an investment will be different from that expected, and also takes into account the size of the difference. This includes the possibility of losing some or all of the original investment.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: ریسک در نهادهای مالی به معنای احتمالی است که در آن عایدی واقعی سرمایه‌گذاری کمتر از بازدهی مورد انتظار آن باشد.
  2. منبع دوم: در ادبیات مالی و مبحث سرمایه‌گذاری، ریسک اغلب به وضعیتی گفته می‌شود که در آن نتیجه یا بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری متفاوت از نتیجه یا بازدهی مورد انتظار باشد. ریسک در این وضعیت امکان از دست دادن قسمتی یا کل سرمایه‌گذاری اولیه را شامل می‌شود.

آدرس منابع غیر‌فارسی

  • Reference Address 1: http://www.businessdictionary.com/definition/risk.html
  • Reference Address 2: https://www.investopedia.com/terms/r/risk.asp
  • Reference Address 3: https://encyclopedia.thefreedictionary.com/risk

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: ریسک به معنای امکان بروز ضرر و زیان است.
  2. تعریف فارسی دوم: احتمال ضرر مالی (خواه در شرایط مطلق یا نسبت به انتظارات) که از فرصت سود مالی غیرقابل تفکیک است.

آدرس منابع فارسی

  1. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین‌المللی، تهران: فرهنگ معاصر.
  2. آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده