سیاست اقتصادی (Economic Policy)

تعریف

سیاست اقتصادی به معنای راهبردها و اقداماتی هستند که توسط دولت برای مدیریت اقتصاد به عنوان ابزارهایی جهت دستیابی به اهداف اقتصادی اعمال می‌شوند. در اصل سیاست اقتصادی روش‌ها و شیوه‌های عملی است که معمولا دولت‌ها برای رسیدن به اهداف اقتصادی معینی اتخاذ می کنند.

متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  • English Definition 1: Economic policy: The actions taken by a government to influence its economy. Types of economic policy actions can include setting interest rates through a federal reserve, regulating the level of government expenditures, creating private property rights, and setting tax rates.
  • English Definition 2: Economic policy the strategies and measures adopted by the government to manage the economy as a means of achieving its economic objectives.
  • English Definition 3: Used as a general term for the actions that a government will take in the field of economics. These actions can be as diverse as national ownership, interest rates, or National budget.

ترجمه متون منتخب از منابع غیر‌فارسی

  1. منبع اول: سیاست اقتصادی به مفهوم اقداماتی است که دولت از طریق آن بر اقتصاد اثر می‌گذارد. انواع اقدامات سیاستی در حوزه مسائل اقتصادی شامل تعیین نرخ‌های بهره از طریق فدرال رزرو، وضع مقررات برای سطح مخارج دولت، ایجاد حقوق مالکیت خصوصی، و تعیین نرخ‌های مالیاتی است.
  2. منبع دوم: سیاست اقتصادی به معنای راهبردها و اقداماتی هستند که توسط دولت برای مدیریت اقتصاد به عنوان ابزارهایی جهت دستیابی به اهداف اقتصادی اعمال می‌شوند.
  3. منبع سوم: سیاست اقتصادی به عنوان یک اصطلاح عمومی برای اقداماتی استفاده می‌شود که دولت در زمینه اقتصاد اتخاذ می‌کند. این اقدامات متنوع بوده و حوزه‌هایی مانند مالکیت دولتی، نرخ های بهره یا بودجه ملی را در بر می‌گیرند.

آدرس منابع غیر‌فارسی

  • Reference Address 1: http://www.investorwords.com/6501/economic_policy.html#ixzz67t4iEMNK
  • Reference Address 2: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Economic+Policy
  • Reference Address 3: http://www.investorguide.com/definition/economic-policy.html

متون منتخب از منابع فارسی

  1. تعریف فارسی اول: سیاست اقتصادی روش‌ها و شیوه‌های عملی است که معمولا یک دولت اتخاذ می‌کند تا نیل به اهداف اقتصادی معینی امکان‌پذیر باشد.

آدرس منابع فارسی

۱. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین‌المللی، تهران: فرهنگ معاصر.

الگوی نوشتار تعریف

این متن یک نوشتار تعریف است.

رده